Nye prognoser giver ro om pensionen

Ældre og yngre kan tage det helt roligt – midterfeltet skal overveje at justere indbetalingerne

Pensionsbranchen har besluttet at revidere de fælles antagelser bag beregningen af pensionsprognoser og tager dermed konsekvensen af, at de seneste ti års ekstraordinært høje afkast på de finansielle markeder ikke kan fortsætte.

 

”De seneste års generelt kraftige rentefald har ført til stigende obligationskurser. Samtidig er aktiekurserne gået op. Over de næste ti år forventes renterne at vende tilbage til et mere normalt niveau, og afkastet på aktier ventes at være mere afdæmpet. Dette afspejler også, at den generelle produktivitetsudvikling forudsættes at forløbe langsommere end tidligere,” fortæller cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Velliv.

 

Velliv har regnet på virkningerne af de nye forudsætninger for vores kunder

Hovedkonklusionen fra Vellivs analyse er, at:

 1. De 35-55 årige bør overveje, om de skal spare mere op til alderdommen.
 2. Unge og ældre kan slå koldt vand i blodet. Umiddelbart giver de nye antagelser ikke anledning til at tilpasse indbetalingerne til pension.
 3. Samlet set ser det ud til, at de samlede årlige indbetalinger skal være 8-9 mia. kr. større, hvis man ønsker at fastholde det velstandsniveau, der var udsigt til med de tidligere antagelser.
 4. Vellivs anbefaling er uændret.

Der er i dag ca. 2,9 mio. danskere, der samlet set har sparet godt. 1.100 mia. kr. op gennem de ugaranterede markedsrenteprodukter i danske pensionsselskaber. Det svarer til, at 1/3 af den samlede pensionsformue nu er placeret i opsparingsprodukter, hvor det er kunderne, der bærer renterisikoen. Det er især denne gruppe opsparere, der berøres af de nye prognose- og samfundsforudsætninger.

I de nye samfundsforudsætninger ligger det langsigtede afkast generelt lavere end tidligere antaget. Til gengæld reguleres afkastene op for de fire første prognoseår.

Læs mere om de nye prognoser her.

Spørgsmål & svar

 • Hvad er samfundsforudsætninger?

  Pensionsselskaberne beregner prognoser for at give den enkelte pensionsopsparer et pejlemærke for størrelsen af den fremtidige årlige udbetaling af pension. Vilkårene for pensionsopsparing afspejler den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Og alle pensionsselskaber bruger fælles antagelser, når de beregner den forventede størrelse af den fremtidige pension. Det er blandt andet den generelle pris- og produktivitetsudvikling, som har betydning for afkastet på de forskellige finansielle aktiver og det generelle løn- og velstandsniveau i Danmark.

 • Hvem fastsætter samfundsforudsætningerne?

  Samfundsforudsætningerne fastsættes af et uafhængigt og sagkyndigt råd. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark.

 • Er Velliv ene om at ændre antagelserne?

  Nej, alle pensionsudbydere (pensionsselskaber og pengeinstitutter) bruger fælles antagelser for beregningen prognoser pensioner.

 • Hvorfor ændres forudsætningerne?

  I de seneste ca. ti år har pensionskunderne draget fordel af en kombination af faldende renter og kraftigt stigende aktiekurser. Der er udsigt til en mere normal udvikling fremover. Desuden ventes den generelle langsigtede produktivitet at vokse med 1,5% om året mod tidligere 2,0%. Det sætter sig i både lavere afkast og lønudvikling.

 • Hvilken betydning har det for pensionsudbetalingerne?

  Med de nye antagelser er det generelle velstandsniveau lavere for både lønmodtagere og pensionister. For en typisk pensionsopsparer, som løbende indbetaler til pension, vil den forventede udbetaling have en købekraft der er mellem 0 og 6 pct. lavere. Nedgangen er størst for unge med meget lang tid til pensionering (40 år) og lavest for ældre. Hvis du ønsker at fastholde den forventede levestandard i den tredje alder, bør du indbetale mere til pension. Vores anbefalinger er uændrede. Som tommelfingerregel anbefaler Velliv, at du på pensioneringstidspunktet har en pensionsopsparing svarende til ca. 7 årslønninger. Sammen med en opsparing på 2-3 årslønninger i frie midler giver det mulighed for en dækningsgrad på 75 pct., hvilket sikrer en uændret levestandard i seniortilværelsen. Målt i forhold til den levestandard, du er vant til fra arbejdslivet, giver de nye samfundsforudsætninger forholdsvis små ændringerne i den beregnede fremtidige pensionsudbetaling på mellem 0 og 3,5%. Det skyldes, at velstanden forudsættes at vokse mindre, end hidtil antaget – både for pensionister og lønmodtagere.