Redegørelse for Aktivt Ejerskab 2018

I Velliv er vores ambition at skabe det bedst mulige afkast på en ansvarlig vis. Derfor udøver vi aktivt ejerskab og integrerer ESG (Environmental, Social & Governance) hensyn i vores investeringspraksis.

Det sikrer vi i vores tætte samarbejde med Nordea Asset Management, der forvalter størstedelen af vores aktiver, men også når vi udvælger og samarbejder med andre kapitalforvaltere. Velliv har været medlem af det FN støttede PRI (Principles for Responsible Investment) siden 2014. Her rapporter vi også om vores arbejde.

Vi følger de danske Anbefalinger for aktivt Ejerskab (Komitéen for God Selskabsledelse, 2016) og denne redegørelse omhandler vores aktiviteter for kalenderåret 2017. I Velliv investerer vi globalt, og vi udøver derfor vores aktive ejerskab globalt og ikke kun i danske børsnoterede virksomheder, som anbefalingerne retter sig mod. Vores aktive ejerskab udøves enten af os selv eller via vores samarbejdspartnere.

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber

Vellivs investeringspraksis fastlægges af en investeringspolitik. Vores investeringsmæssige formål er at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder blandt andet under hensyntagen til Nordea koncernens politik for Responsible Investments, der i det daglige er forankret i Nordea Asset Management. Læs mere

Responsible Investments-politikkens fundament udgøres af internationale principper for virksomheders samfundsansvar, blandt andet:

UN Global Compact,
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
I forbindelse med vores investeringspraksis, arbejder vi for at fremme selskabernes efterlevelse heraf. For aktivt forvaltede investeringsstrategier tilskynder vi også, at ESG-data indgår som en integreret del af investeringsbeslutningerne. Vi mener, at det bidrager til forudsætningen for skabelsen af det bedst mulige afkast.

Nordea Funds Corporate Governance Principles sætter rammen for udøvelsen af vores stemmerettigheder på selskabers generalforsamlinger. Læs her

Tilsammen udgør Responsible Investments-politikken og Corporate Governance-principperne grundlaget for vores aktive ejerskab.

Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet

Vi monitorer løbende vores investeringer i selskaber og andre aktivklasser, så som statsobligationer, infrastruktur og ejendomme.

Vi anvender leverandører af screening-tjenesteydelser til at udføre en systematisk indsamling af information om de selskaber, der indgår i vores investeringsunivers. Informationen indgår i den dialog vi – og vores samarbejdspartnere – har med selskaberne. Heri indgår også information og analyser fra egen fact finding.

Hvis et selskab udviser kritisabel virksomhedsadfærd, f.eks. ved at påtage sig unødig ESG-relaterede risici eller bryde med internationale principper for selskabers samfundsansvar, så fokuserer vi vores dialog herpå.

Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog

Fælles for alle vores investeringer er, at vi ønsker, at de skal respektere de internationale principper og retningslinjer for selskabers virksomhedsadfærd, som udgør fundamentet for vores Responsible Investments politik.

Hvis vi ikke er komfortable med et selskabs adfærd, kan vi vælge at ekskludere det. Eksklusionslisten for Velliv findes her

Hvis et selskab tager uacceptable ESG relaterede risici eller indgår i en sektor, der ikke vurderes egnet til investering fra et samfundsmæssigt perspektiv, afholder vi os fra at investere i det. Der er ikke ekskluderet danske selskaber i løbet af 2017.

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft

Det er en integreret del af Vellivs investeringsstrategi at have et tæt samarbejde med vores kapitalforvaltere og andre investorer. Ved samarbejde i den finansielle sektor og ved dialog med vores fælles interessenter mener vi, at vi kan bidrage mest muligt til at skabe en bæredygtig vækst i samfundet.

Vi deltager løbende i følgende initiativer:

  • UN supported Principles for Responsible Investments (PRI)
  • Carbon Disclosure Project (CDP)
  • Water Disclosure Project
  • Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
  • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
  • Climate Action 100+
  • Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

Du kan læse mere om vores deltagelse i ovenstående og andre initiativer her.

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt

Udøvelse af stemmerettigheder foretages inden for rammerne af Nordea Funds Corporate Governance Principles. Velliv giver vores input til corporate governance-enheden, som fastsætter de endelige stemmeinstruktioner på investeringskundernes vegne i Nordea-koncernen.

Den samlede stemmeaktivitet er offentliggjort på en ekstern stemme-portal:

Se portal

I 2017 har vi afgivet stemmer på 33 ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i 29 danske selskaber. På portalen offentliggøres de specifikke stemmeinstruktioner. Endeligt kan Velliv på beholdninger i eget depot afgive stemmer, hvor det vurderes relevant. F.eks. har vi i 2017 stemt for, at udvalgte olieselskaber øger transparensen om den forretningsmæssige implikation af samfundets omstilling til en ’low-carbon economy’.

Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres

Nordea-koncernen har en offentlig politik for håndtering af interessekonflikter: Se pdf

I relation til stemmeafgivelse er interessekonflikter håndteret ved, at én udskildt Corporate Governance-enhed afgiver alle stemmeinstruktioner på tværs af Nordea fondene. Stemmeaktivitet kan foretages for de afdelinger og beholdninger, hvor investorerne har givet deres fuldmagt. Denne funktionsadskillelse skal være med til at sikre, at alle stemmeinstruktioner udelukkende skal komme investeringskunderne til gode.


Corporate Governance-enheden kan ved tvivlstilfælde eskalere en problemstilling til en Corporate Governance-komité, hvor flertallet er eksterne medlemmer, der ikke er ansatte i Nordea, og besidder ekspertviden indenfor corporate governance.

Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet