Aktivt ejerskab

Det er vores politik at være en aktiv ejer og konstruktiv investor overfor både selskaber og kapitalforvaltere. Formålet er at påvirke adfærd og udvikling i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. Det aktive ejerskab består både af dialog, udøvelse af vores stemmeret samt eksklusion af selskaber.

Velliv forventer, at selskaber håndterer deres miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) risici, sikrer en ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med internationale principper for samfundsansvar og sikrer sig at være til gavn for samfundet i sin helhed og over tid. Vi bakker op om transparens og stillingtagen til ESG-risici og særligt for klima er overholdelse af Paris-aftalen og efterlevelse af målsætningen for globale temperaturstigninger essentiel for vores udøvelse af aktivt ejerskab, hvor vores stemmepraksis flugter med anbefalingerne fra Climate Action 100+.

Monitorering

Vi overvåger løbende vores investeringer og de samarbejdspartnere, der investerer på vores vegne.

Monitoreringen, som udføres ved egen overvågning samt tredjeparts research og screening, skal identificere selskabers eventuelle brud på internationale principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Vores investeringsportefølje er globalt investeret, og vi mener, at problemer bedst løses i internationale sammenhæng med respekt for lokale forhold. Vi har derfor valgt en globalt velanset og førende leverandør af screeningsløsninger og overvågning: Institutional Shareholder Services Inc. (ISS). 

Monitoreringen skal også bidrage til vurderingen af det enkelte porteføljeselskabs ESG-risici, samarbejdspartneres ESG-beredskab og endeligt risikoen i den samlede investeringsportefølje.

Vi går i dialog

Viser vores overvågning en uhensigtsmæssig adfærd hos de selskaber vi investerer i, går vi i dialog med dem. Formålet med dialogen er at bidrage til en påvirkning af et selskab for på den måde at forebygge og/eller afbøde den uhensigtsmæssige adfærd i selskabet.

Jo mere kapital, en investor har investeret i et selskab, jo mere vægter investorens stemme overfor ledelsen i selskabet. For at få mere vægt bag vores stemme har vi derfor valgt at samarbejde med andre institutionelle investorer, når vi går i dialog med de selskaber, vi har investeret i. Vi har valgt at benytte en internationalt velanset samarbejdspartner, Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) til at udføre det systematiske arbejde med de selskaber, der ligger i vores investeringsportefølje. Derudover er der forhold, vi som stor dansk investor foretrækker at håndtere selv. Derfor foretager vi, som supplement, selv visse engagementsaktiviteter.

Vi går også i dialog med de samarbejdspartnere, der investerer på vores og dermed også dine vegne. Det kan bemærkes, at vores samarbejdspartnere og kapitalforvaltere også repræsenterer andre investorer globalt og derfor, overfor investeringsselskaberne, taler med en langt mere betydningsfuld stemme, end vi kan gøre alene. Derfor har vi et tæt samarbejde med engagement-specialisterne hos vores kapitalforvaltere, da vi ved, at en påvirkning af dem kan give et større fingeraftryk på påvirkningen af investeringsselskaberne.

Stemmeafgivelse

Stemmeafgivelse er et centralt element i udøvelsen af Vellivs aktive ejerskab, og derfor afgiver vi stemmer på vores investeringsselskabers generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er selskabernes øverste myndighed, og det er her, selskaberne formelt set aflægger rapportering over for deres ejere. Det er også på generalforsamlingen, at ejerne – dvs. investorerne – kan udtrykke deres bekymring eller fortsat opbakning til selskabets ledelse.

På generalforsamlingen vurderer vi, om selskabernes struktur og strategi understøtter en bæredygtig værdiskabelse f.eks. ved en passende aflønningspolitik, ledelsessammensætning, virksomhedskultur og implementering af risikosystemer samt kapitalstruktur og udbyttebetaling.

Vi stemmer som medejere af mange selskaber på generalforsamlinger mange steder i verden. På vores stemmeportal kan du se, hvor og hvordan vi udøver vores stemmerettigheder. 

Se stemmeportalen her

Figuren nedenfor viser, hvordan vi systematisk samarbejder med vores forvaltere og bruger tredjeparts analyser i relation til stemmeafgivelse. Stemmesæsonen starter typisk i 2. kvartal, og Vellivs interne forberedelse starter derfor i 1. kvartal. Den interne forberedelse går blandt andet ud på, at vi forholder os til, hvilke temaer, der skal ligge til grund for vores stemmeafgivelse, fx klima, menneskerettigheder og kønsdiversitet. Forvalterne investerer på Vellivs vegne og kender investeringscasen for hvert selskab indgående, men i forhold til stemmeafgivelse er det Vellivs egen vurdering, der er afgørende for alle stemmeinstruktioner.

Figur til Vellivs hjemmeside fra CSR

I 2021 har Velliv stemt på 1.000 selskabers ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og ca. 10.000 forskellige forslag. På 89 pct. af forslagene er der stemt for, mens der for 11 pct. af forslagene er stemt imod/blankt.

Brug af kapitalforvaltere

Vellivs brug af kapitalforvaltere og sammenhæng med den overordnede strategi

Velliv skal i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed §159 og §160 vedrørende aktivt ejerskab rapportere om hovedelementerne i vores aktieinvesteringsstrategi samt vores brug af kapitalforvaltere.

Investeringsstrategien for Velliv er udarbejdet med det formål at opfylde selskabets langsigtede forpligtelser til sine kunder. I investeringsstrategien indgår børsnoterede aktier som et vigtigt element til at sikre de forsikringsmæssige forpligtelser og at kundernes interesser varetages bedst muligt.

Velliv tilbyder en række forskellige produkter til sine kunder. Med afsæt i det enkelte produkts risikokapacitet og øvrige restriktioner er det overordnede strategiske mål fælles for alle porteføljers investeringsstrategi: At fastlægge en sammensætning af aktiver, der genererer det bedst mulige, langsigtede afkast. Den konkrete udformning af investeringsstrategierne fastlægges i overensstemmelse med efterlevelsen af Prudent Person-Princippet, som udgør de overordnede rammer for forsikringsselskabers forvaltning af aktiver. Vellivs aktieinvesteringer er langsigtede og tilsigter at understøtte den langsigtede værdiskabelse for kunderne.

I Velliv er vi ”specialister til at vælge specialister” og hovedparten af vores aktieinvesteringer foretages gennem eksterne kapitalforvaltere. Disse kapitalforvaltere skal underbygge værdiskabelse for kunderne og skal efterleve Vellivs investeringsrestriktioner herunder også ”Vellivs politik for Ansvarlig Investering og Aktivt Ejerskab”.

Kapitalforvalternes investeringsstrategier er udvalgt og fastlagt i overensstemmelse med Vellivs strategi for børsnoterede aktier og den overordnede investeringsstrategi i Velliv. Investeringerne bidrager til robusthed, diversifikation og værdiskabelse i Vellivs investeringsportefølje.

Kapitalforvalternes opdrag er at investere bedst muligt inden for retningslinjerne nedfældet i en forvaltningsaftale som alle inkluderer et benchmark for mandatet. Velliv har mange eksterne kapitalforvaltere, som hver især udgør mindre ”byggesten” i den samlede investeringsstrategi for Velliv. Det er således Velliv, der sikrer at den samlede investeringsstrategi er i overensstemmelse med profilen og varigheden af Vellivs forsikringsmæssige forpligtelser  Velliv evaluerer på løbende basis af om strategierne udviser de ønskede karakteristika og performance. Generelt aflønnes kapitalforvalterne med et formueafhængigt- og/eller afkastafhængigt honorar og er uden en på forhånd fastlagt udløbsdato. Alle aftaler på børsnoterede aktier kan dog opsiges med kort varsel.

De eksterne kapitalforvaltere vurderes også på deres arbejde med at integrere bæredygtighed og ESG-forhold i deres investeringsbeslutninger. De eksterne forvalteres processer, aktiviteter og ressourcer i forbindelse med ESG vurderes årligt og er en del af den løbende monitorering og opfølgning på Vellivs eksterne kapitalforvaltere.