Aktivt ejerskab

Vi arbejder for at være en aktiv ejer og konstruktiv investor overfor både selskaber og kapitalforvaltere. Formålet med vores udøvelse af aktivt ejerskab er at påvirke adfærd, strategier og udvikling. Det gør vi blandt andet gennem dialog, støtte til investorerklæringer samt stemmeafgivelse på generalforsamlinger for at fremme en mere bæredygtig udvikling.

Vi rapporterer årligt om vores indsatser inden for aktivt ejerskab. Du kan læse vores seneste rapport med en opsummering og eksempler på aktiviteter i 2023 her.

 

Vi forventer, at selskaber håndterer deres miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) risici, sikrer en ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med internationale principper for samfundsansvar og sikrer sig at være til gavn for samfundet i sin helhed og over tid. Det er med udgangspunkt i disse principper, at vi udøver aktivt ejerskab som dialog med porteføljeselskaber og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Vi bakker op om øget transparens og aktiv stillingtagen til ESG-risici. Særligt når det gælder klima, er aktivt ejerskab essentielt for vores eget mål om at have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050 og dermed efterleve målsætningerne i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og helst til 1,5 grader.

Vi går i dialog

Viser vores overvågning en adfærd hos selskaberne, som bryder med de internationale principper og retningslinjer, vi ønsker skal efterleves, går vi i dialog med dem. Formålet med dialogen er at bidrage til en påvirkning af det pågældende selskab for på den måde at forebygge og/eller afbøde den uhensigtsmæssige adfærd, der har fundet sted.


Jo mere kapital en investor har investeret i et selskab, jo højere kan opråb til selskabet vægte overfor ledelsen i selskabet. For at få mere vægt bag vores stemme har vi valgt at samarbejde med andre institutionelle investorer, når vi går i dialog med de selskaber, vi har investeret i. Vi benytter en internationalt velanset samarbejdspartner, Sustainalytics til at udføre det systematiske arbejde med dialog med de selskaber, der ligger i vores investeringsportefølje og udviser en uhensigtsmæssig adfærd. 


Derudover er der forhold, hvor vi som stor dansk investor foretrækker selv at udøve aktivt ejerskab eller ved egen deltagelse i initiativer. Det gælder blandt andet vores arbejde med at nedbringe vores finansierede CO2-udledning samt andre udvalgte emner, hvor vi ønsker forbedringer i forhold til bæredygtighed uden, at der nødvendigvis er tale om brud på internationale principper og retningslinjer. Vi foretager også selv engagementsaktiviteter sammen med andre investorer ved deltagelse i investorsammenslutninger, kampagner og underskrivelse af investorerklæringer med opfordringer til både selskaber og regeringer om særlige bekymringspunkter.


Vi går også i dialog med de forvaltere, der investerer på vores og dermed også dine vegne. Det gør vi eksempelvis for sparring til vurdering af selskaber ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Stemmeafgivelse

Stemmeafgivelse på investeringsselskabers generalforsamlinger er et centralt element i udøvelsen af vores aktive ejerskab.


Generalforsamlingen er selskabernes øverste myndighed, og det er her, der formelt set bliver aflagt rapportering over for deres ejere, investorerne. Det er også på generalforsamlingen, at ejerne kan udtrykke deres bekymringer eller fortsatte opbakning til selskabets ledelse.


På generalforsamlingen tilkendegiver vi, om selskabernes struktur og strategi understøtter en bæredygtig værdiskabelse på en måde, som vi mener er hensigtsmæssig eller ikke. Det gælder blandt andet en passende aflønningspolitik, ledelsessammensætning, strategier og ambitioner, efterlevelse af fastsatte mål og andre emner som implementering af risikosystemer samt kapitalstruktur og udbyttebetaling.


Vi stemmer på generalforsamlinger som medejere af mange selskaber forskellige steder i verden. På stemmeportalen på vores hjemmeside kan du se hvor og hvordan, vi har stemt:

Se stemmeportalen her

Samarbejde med andre investorer

Vi ser en stor værdi i at arbejde med andre investorer om at få et fælles mål. Når selskaber modtager opfordringer fra mange investorer, der repræsenterer en endnu større ejerandel, øger vi sandsynligheden for opmærksomhed og konstruktive dialoger med de pågældende selskaber.


Vi er medlem af flere forskellige sammenslutninger som Climate Action 100+, the Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI), CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), Paris Aligned Investments Initiative (PAII) og Science-Based Targets initiative (SBTi). Medlemskaberne og sammenslutningerne bidrager til vores mål på bæredygtighedsområdet samt fokusområder for aktivt ejerskab.


Du læse mere om vores investorsamarbejde her.