Vellivs holdning til fossile investeringer

Verden har brug for en omstilling fra fossil til grøn energi for at nå målsætningerne i Parisaftalen.

En total udfasning af fossile brændstoffer ligger flere år ude i fremtiden, da olie og gas fortsat er en nødvendighed for nu, og det kræver større ændringer for både selskaber og samfund at skulle igennem en transition. Men verden har brug for en accelererende grøn omstilling, og eksperter har gang på gang vist, at vi ikke har brug for samme mængde fossile brændstoffer i fremtiden.

Desværre oplever vi i dag – 8 år efter Parisaftalens indgåelse – fortsat, at rigtig mange fossile selskaber ikke har set alvoren i øjnene. Vi ser, at flere forsyningsselskaber allerede har grebet den grønne omstilling og skiftet fossile energikilder ud med grønne alternativer, men vi ser ikke samme udvikling blandt energiselskaber på trods af, at investorer gennem aktivt ejerskab og dialog har forsøgt at skubbe dem i en mere bæredygtig retning. Derfor ser vi ikke dialog med de selskaber, som et meningsfuldt redskab til at påvirke en grøn transition, og vi vil fremover prioritere dialogen med selskaber, hvor vi tror på, at vi kan ændre adfærden.

 

Hvad er omfattet af Vellivs fossile tilgang?

Fossile selskaber dækker over selskaber, der er involveret i aktiviteter med fossile brændstoffer. De inddeles i fire kategorier:

 • Selskaber, som søger efter ny olie, gas eller kul, der også kaldes for ”efterforskning” og/eller hiver olie, gas eller kul op af undergrunden, såkaldt ”udvinding”. Disse aktiviteter kaldes også for ”upstream”-aktiviteter.
 • Selskaber, der transporterer, opbevarer eller yder anden service, hvor fossile brændsler er involveret, hvilket betegnes som ”midstream”-aktiviteter.
 • Selskaber med ”downstream”-aktiviteter, som raffinerer de fossile brændstoffer til forskellige produkter, herunder benzin, og markedsfører, distribuerer og sælger disse produkter til slutbrugerne.
 • Forsyningsselskaber, der producerer energi med brug af fossile brændsler, f.eks kulkraftværk.

Vellivs tilgang til investeringer på det fossile område omfatter upstream-selskaber og forsyningsselskaber. Vi har brug for, at vi stopper for ny udvinding af fossile brændstoffer og det gør vi ved at fokusere på de selskaber, der udvinder og producerer energi baseret på disse brændstoffer. Derfor er vores fokus rettet mod upstream- og forsyningsselskaber.

 

Ja til selskaber, der lever op til Vellivs krav

Fremover vil Velliv investere i fossile selskaber, som vi vurderer, er i gang med en grøn transition. Samtidig fravælger vi fossile selskaber, som vi vurderer bremser den nødvendige omstilling. Selskaberne skal have indført tiltag og generelt arbejde for, at deres handlinger og ambitioner er målrettet Parisaftalen således, at de dokumenterer, at selskabet er en medspiller i den nødvendige transition i verden. Udvælgelsen af de selskaber, som Velliv investerer i, sker gennem konkrete kriterier og data.

Som konsekvens af Vellivs nye tilgang til investeringer på det fossile område er flere selskaber ekskluderet fra Vellivs investeringsunivers. Det gælder fx energiselskaber som BP, TotalEnergies og Shell, som fortsat har planer om større udvindinger af fossile brændstoffer fra undergrunden i fremtiden.

Ønsket er også at sætte fokus på, at en ændret adfærd kræver handlekraft fra både politikere, investorer og forbrugere. Således kan fx udvindingsselskaberne kun fortsætte deres ekspansion og adfærd så længe, staterne tillader fortsat udvikling af nye oliefelter, forbrugerne fortsætter med at efterspørge den sorte energi og investorerne bakker op en fortsat ekspansion.

Velliv, Sandra Metoyer, bæredygtighed

Velliv går frem efter en klar plan

”Det går for langsomt med at leve op til Parisaftalens målsætninger, og ikke mindst blandt de fossile selskaber går udviklingen for langsomt. Derfor har Velliv vedtaget en ny tilgang til investeringer i fossile selskaber. Vi vil investere i selskaber der arbejder målrettet mod at opnå Parisaftalens mål gennem ambitiøse og troværdige planer om at udfase produktion og brug af fossile brændstoffer og i stedet øge investeringerne i grønne energiformer,” forklarer Sandra Metoyer, der er chef for Bæredygtige Investeringer i Velliv.

Vi gør os ikke forhåbning om, at vores linje vil løse den globale opvarmning, men vi håber, at åbenhed og fokus vil brede sig som ringe i verden og ændre adfærden på området, således, at vi i løbet af en årrække igen vil kunne inkludere flere selskaber inden for det fossile område i vores investeringsunivers.

 • Hvilke produkter er omfattet af den nye tilgang?

  Gælder for Vellivs portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, som Velliv har på eget depot. Velliv kan ikke kræve efterlevelse af eksklusionslisten, når det gælder eksterne fonde hvor Velliv ikke har bestemmende indflydelse. For øvrige aktivklasser implementeres den i det omfang, det er muligt.

 • Hvad er en grøn transition?

  Den grønne transition handler grundlæggende om at omstille vores økonomi fra en, der er afhængig af fossile brændstoffer til en økonomi, der er mere grøn og ressourceeffektiv. Den handler om den transition, der er nødvendig for, at menneskelig aktivitet ikke længere truer planeten.


  Et fossilt selskab i en grøn transition skal her forstås som et selskab med aktiviteter indenfor det fossile område, som er i gang med at skifte de aktiviteter ud med grønne alternativer.

Parisaftalen

Parisaftalen er en international aftale indgået imellem 195 lande i Paris december 2015 og ratificeret af omkring 171 landes regeringer. Aftalen sigter imod at begrænse udledningen af drivhusgasser, således at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur holdes under 2 grader og helst under 1,5 grader.

 

Tilgangen

Velliv vil fremover ikke investere i fossile "upstream"- og forsyningsselskaber (som defineret ovenfor), med mindre de vurderes at være i en transition, der understøtter målene i Parisaftalen.

I Velliv vil vi ikke investere i:

 • selskaber, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra udvinding af termisk kul.
 • selskaber med omsætning fra udvinding af termisk kul eller kul i energiproduktion, som har planer om termisk kulekspansion.

  Kul er en af de værste brændstoffer for vores klima. Derfor er udvinding af kul ikke foreneligt med Parisaftalen.
 • selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra udvinding og produktion af olie og gas, hvor der benyttes ukonventionelle metoder, som omfatter oliesand, arktisk boring og fracking.

  Inden for olie- og gasindustrien benyttes ukonventionelle udvindingsmetoder, hvor olie eller gas udvindes med andre teknikker end den traditionelle lodrette brøndudvinding. Metoderne belaster klimaet, er skadelig for miljøet og er sundhedsskadeligt for befolkningen i nærområdet.

 

Fossile selskaber i transition

For øvrige fossile selskaber (defineret som upstream-selskaber og fossile forsyningsselskaber), hvor der er en omsætning på mere end 5% fra kulenergi, olie eller gas vil Velliv kun investere i de selskaber, som vi vurderer er i gang med en grøn transition. De skal have taget reelle skridt på vejen mod Parisaftalen, indført tiltag og arbejde for, at deres handlinger og ambitioner er målrettet Parisaftalen. For at måle dette, skal et selskab kunne leve op til følgende kriterier:

 • have en klimaplan som understøtter målene i Parisaftalen

  Et selskab skal have sat ambitiøse klimamål målrettet Parisaftalen, som er vurderet af ekstern uafhængige, og ikke have dokumenteret planer om ekspansion inden for olie og gas.

  Offentligt klimamål forpligter, og med konkrete delmål for de kommende år kan Velliv ligesom offentligheden følge med i de fremskridt selskabet foretager.

  Derudover skal selskaberne ikke have fremtidige planer om ekspansion i nye olie- og gasprojekter. Det Internationale Energiagentur, IEA, fastslår, at investeringer i ny fossil udvinding, som påbegyndes i 2022 eller senere, ikke er foreneligt med scenariet, hvor målet i Parisaftalen opnås, mens eksisterende felter vil være tilstrækkelige til at imødekomme efterspørgslen efter olie og gas. Planer om ny fossil udvinding står derfor i kontrast til målet i Parisaftalen.

  Kriterie:

  • Selskabet skal have et Science-Based Target eller et såkaldt ”ambitiøst mål”. Her benyttes ekstern dataleverandør ISS ESG, som opgør, om selskabers klimamål kan vurderes forenelige med Parisaftalen.
  • Selskabet skal ikke have ekspansionsplaner inden for olie og/eller gas. Baseret ud fra oplysninger fra Urgewald, der opgør selskabers planer om fossile ekspansioner (EXIT list oil and gas upstream: IEA NZA overshoot over 0%), Kun aktuelt for de selskaber, hvor der er oplysninger.
 • ikke entydig udføre lobbyarbejde imod Parisaftalen

  Et selskab skal ikke føre et klimapolitisk engagement, som er dokumenteret entydigt i modstrid med Parisaftalen.

  Lobbyarbejde kan påvirke klimadebatten og politikernes stillingtagen til fossile brændstoffer. Det kan være via udmeldinger, tilslutninger eller generelle handlinger med myndigheder.

  Kriterie:

  • Selskabet skal ikke entydigt føre et obstruktiv klimapolitisk engagement . Baseres på oplysninger fra Influencemap, som opgør selskabers lobbyarbejde overfor fx myndigheder og arbejde i brancheforeninger(Corporate Climate Policy Engagement, score over D+). Kun aktuelt for de selskaber, hvor der er oplysninger.
 • have en god ledelsespraksis og -styring indenfor klimaområdet*

  Et selskab skal have en god styring af CO2-udledning og klimarisici, bl.a. gennem at oplyse om udledning, og have integreret klimarisici i deres operationelle beslutningsproces. Det skal være vurderet af ekstern uafhængige.

  For at sikre at et selskab kan levere på deres klimaambitioner, er det nødvendigt med en god ledelsespraksis- og styring. Et selskab skal fx have viden, processer samt oplyse om deres CO2-udledning, integrere klimarisici i deres operationelle beslutningsproces, og bestyrelsen skal føre tilsyn på området.

  Kriterie:

  • Selskabet skal have et højt niveau i Transition Pathway Initative, som opgør selskabers management af CO2-udledning og klimarisici(Management Quality, level 3 eller 4).  For de selskaber, hvor der ikke er opgørelse, inddrages Carbon Disclosure Project (Climate Change, score over C). Hvis der ikke er oplysninger om et selskab, kan det ikke leve op til kriteriet.

* gælder ikke for selskaber, som har forpligtet sig til eller sat et Science Based Target.

Tilbage i Universet

Hvis et selskab ikke kan leve op til kriterierne, vil de blive ekskluderet. For at det igen er en investeringsmulighed for Velliv, kræver det, at selskabet ændrer deres fremtidige planer, adfærd eller praksis så det understøtter målene i Parisaftalen.

Det er håbet og forventningen, at Velliv over tid vil ekskludere færre og færre selskaber, efterhånden som flere selskaber udarbejder og arbejder med transitionsplaner målrettet Parisaftalen, og vi får bedre data og bedre dækning.