Privatlivspolitik

Introduktion

1.1 Den dataansvarlige

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Velliv”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er en finansiel virksomhed, som har Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed under kategorierne livsforsikring og pension. Vi er registreret, som aktieselskab i Danmark med CVR-nummer 24260577.

Vores kontaktoplysninger er:
Adresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup
Telefonnummer: +45 70 33 99 99
Mail: kontakt@velliv.dk

Kontaktformular: Kontakt Velliv

Læs her om sikker kommunikation

Som livsforsikrings- og pensionsselskab behandler vi personoplysninger som en naturlig del af vores virksomhed. Det betyder, at vi er dataansvarlige for vores behandling af personoplysninger om dig som kunde, som besøgende på hjemmesiden og som besøgende på vores virksomhedssider på sociale medier.

1.2 Databeskyttelsesrådgiveren

Vi har udpeget en DPO (databeskyttelsesrådgiver), fordi vores kerneaktiviteter er uløseligt forbundet med omfattende behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, om vores kunder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her.

1.3 Privatlivspolitikkens opbygning

Vi har opdelt vores privatlivspolitik i en række afsnit, som tilsammen opfylder vores oplysningsforpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

I afsnittet specifikke bestemmelser, kan du læse om vores specifikke behandlingsaktiviteter:

For at forenkle overblikket over de personoplysninger, der behandles om dig, har vi udarbejdet et skema, der præsenterer de kategorier af personoplysninger, som vi typisk behandler i løbet af din tid som kunde hos Velliv. Skemaet er derfor ikke udtømmende, men giver dig et overblik. Det er heller ikke sikkert, at alle de oplistede personoplysninger vil blive behandlet, eller at det sker på samme tid i dit engagement med Velliv.

Kategori af personoplysninger Eksempler
Identifikationsoplysninger
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Aftalenummer
 • Kundenummer
 • Sags ID
 • Jobtitel
 • Civilstand
 • Pasnummer
 • Kørekortnummer
 Personnummer 
 • CPR-nummer
 • Udenlandsk personnummer
 Kundekendskabsdata   
 • PEP-status (politisk eksponeret person)
 • Undersøgelser efter hvidvaskloven
 • Undersøgelser efter reglerne om internationale sanktioner
 Adfærdsdata 
 • IP-adresse
 • Log-oplysninger
 • Foto og videooptagelser (udredning af mulig svindel)
 • Fritidsinteresser
 Kontaktoplysninger 
 •  Mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 Økonomiske oplysninger 
 •  Skatteoplysninger
 • Kontonummer
 • Kreditkortoplysninger
 • Lønoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Opsparing
 • Gæld
 Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Risikosum og dækningsvalg
 • Indbetaling
 • Reserver og saldo
 • Forventet udbetaling
 • Bonusbeløb
 • Medarbejdergruppe
 • Pensionsbidrag
 • Pensionsbidragssatser
 • Dækningen på dine forsikringer
 • Afkast
 • Investering
 Mulige strafbare forhold 
 • Materiale der viser uberettiget forsikringsudbetaling (eksempelvis grundet forsikringssvindel) eller understøtter en begrundet mistanke herom.
 • Materiale om strafbare forhold, som evt. fremkommer ved gennemgang af internationale sanktionslister.
Helbredsoplysninger
 • Helbredserklæring
 • Sundhedsjournal
 • Oplysninger om sygefravær
 • Lægeudtalelse
 • Sygdomsstatus
 • Skadesoplysninger
 • Oplysninger om arbejdsskade
 Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 
 •  Overenskomst

2. Specifikke bestemmelser

2.1 Vellivs forsikrings- og pensionsordninger

 Vellivs forsikrings- og pensionsordninger
Behandlingens formål Vi behandler dine personoplysninger for at administrere din ordning om forsikring og/eller pension. Din forsikrings- og pensionsordning oprettes enten som en arbejdsgiverordning eller som en individuel ordning. Under denne behandlingsaktivitet indgår alle de processer, der en naturlig del af kundeforholdet mellem dig og Velliv, herunder rådgivning, ansøgning om udbetaling og udbetalinger. Det omfatter også oplysninger om personer med tilknytning til din ordning, fx forsikrede og begunstigede.

Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af følsomme personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling der er nødvendig for, at retskrav i henhold til din ordning (kontrakt), kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Behandlingen af dine personoplysninger er et krav for indgåelse af aftalen om din ordning. Vi kan dermed ikke tilbyde dig ordningen uden disse oplysninger.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold følger specifikt databeskyttelseslovens § 12 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b om behandling, der er nødvendig for at overholde de specifikke rettigheder, som du har via en evt. overenskomstbaseret prisfastsætning af din ordning.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen. Det følger af lov om finansiel virksomheds § 43 b, at finansielle virksomheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning.

Kilder
 • Din arbejdsgiver
 • Forsikringsformidlere, herunder pengeinstitutter
 • Eventuelle tidligere pensions- og forsikringsselskaber
 • Din praktiserende læge, sygehuse, speciallæger og andre behandlere, som fx psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer.
 • Foreningen PensionsInfo
 • Videncenter for Helbred og Forsikring (HEFO)
Opbevaringsperiode  

Vi opbevarer dine personoplysninger i hele ordningens løbetid og indtil 10 år efter, den seneste udbetaling har fundet sted, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens § 8, der handler om juridiske krav i anledning af en forsikringsaftale.

I tilfælde af, at der ikke indgås en aftale, efter at du har afgivet dine personoplysninger til os, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder efter afklaring af, om der kan indgås en aftale. Opbevaringsfristen for disse tilfælde er fastsat ud fra vores legitime interesse i at kunne bevise forløbet i forbindelse med evt. klagesager om manglende indgåelse af en aftale, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om en legitim interesse og artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav. Vi skal kunne angive begrundelsen for, at ordningen ikke blev indgået, og vi følger generel praksis på området ved at opbevare oplysningerne i 6 måneder, uden dermed at tilsidesætte dine grundlæggende frihedsrettigheder.

 

2.2 Lovpligtig egnethedstest ved investeringer

Lovpligtig egnethedstest ved investeringer
Behandlingens formål Når vi yder rådgivning om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, er vi forpligtet til at foretage en egnethedstest i medfør af bekendtgørelsen om forsikringsdistributører. Til dette indsamler vi oplysninger om dit kendskab til og din erfaring med investeringer, samt spørger til din finansielle situation, herunder din evne til at bære et tab, dine investeringsmål, og din risikovillighed. Det er en fast del af vores rådgivning og gør os i stand til at anbefale dig de forsikringsbaserede investeringsprodukter, der egner sig til dig. Resultatet af egnethedstesten præsenteres for vores pensionsrådgivere, så du også vil modtage personlig rådgivning på baggrund af dine svar. Aktiviteten er omfattet af profileringsbegrebet i databeskyttelsesforordningen, men du har naturligvis mulighed for menneskelig involvering fra vores side.
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Økonomiske oplysninger
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter § 37 i bekendtgørelse om forsikringsdistributører vedrørende egnethedstest i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter.
Kilder
 • Dine svar i egnethedstesten
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger efter samme principper, som oplyst under pkt. 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

2.3 Regulatoriske krav efter forsikringslovgivning og finansiel lovgivning

Regulatoriske krav efter forsikringslovgivning og finansiel lovgivning
Behandlingens formål Som finansiel virksomhed og forsikringsselskab, er vi efter lovgivningen underlagt flere retlige forpligtelser, som omfatter behandling af dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis vores dokumentationspligt for visse forhold, samt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter lov om finansiel virksomhed, forsikringsaftaleloven, nationalbankloven, bogføringsloven, bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber, bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsforsikring i forsikringsselskaber, lov om Udbetaling Danmark, mm.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen (ovennævnte).

Kilder Offentlige myndigheder, herunder kommuner, Skattestyrelsen, domstolene og øvrige instanser.
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi er retligt forpligtet til det i henhold til den pågældende lovgivning. De fleste reguleringer dækker vores løbende driftsmæssige forpligtelser, som dermed automatisk følger vores opbevaringsperiode for den enkelte, jf. afsnittet om forsikring og pension. På øvrige områder kan der være nogle meget specifikke frister på dele af det behandlede materiale, fx løbende år +5 år for bogføringsmateriale, jf. bogføringslovens § 12.

2.4 Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktionslister

Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktionslister
Behandlingens formål Som finansiel virksomhed er vi omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Det betyder blandt andet, at vi er forpligtede til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at overholde og dokumentere en korrekt udførsel af kundekendskabsproceduren efter hvidvasklovens kapitel 3. Kravene gælder ved oprettelse af din ordning, løbende igennem kundeforholdet og i en periode efter ophør af din ordning. Vi skal også vurdere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) efter hvidvasklovens § 18. Derudover er vi forpligtet til at foretage løbende screeninger af vores kunder for at overholde og overvåge internationale sanktionslister.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kundekendskabsdata
 • Mulige strafbare forhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter sanktionslisterne og hvidvasklovens kapitel 3, bl.a. § 11 om kundekendskabsprocedure, § 18 om politisk eksponerede personer. Da behandlingen er lovpligtig, kan vi kun tilbyde dig ordningen, hvis du afgiver disse personoplysninger.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen, jf. hvidvasklovens §11, nr. 1.

Retsgrundlaget for Vellivs eventuelle behandling af strafbare forhold følger databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, som tillader private virksomheder at behandle oplysninger om strafbare forhold ud fra en interesseafvejning.

Kilder CPR- og CVR-registret
Samarbejdspartnere
Erhvervsstyrelsens informationsside om sanktioner
Opbevaringsperiode Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter din ordnings ophør eller efter den senest registrerede enkeltstående transaktionsgennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning eller ved tilknytning af begunstigede jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2.

2.5 Tvister og kontrol af mistanke om uberettiget udbetaling eller forsøg herpå

Tvister og kontrol af mistanke om uberettiget udbetaling eller forsøg herpå
Behandlingens formål Hvis der opstår en tvist om din ordning, hvis vi mistænker uberettiget udbetaling (eksempelvis forsikringssvindel eller forsøg herpå), eller vi som led i vores almindelige kontroller har behov for at undersøge bestemte forhold, kan vi behandle dine personoplysninger for at sikre vores retsstilling. Behandlingsaktiviteten omfatter dermed retssager, ankenævnssager og kontrolundersøgelser.
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Adfærdsdata
 • Helbredsoplysninger
 • Mulige strafbare forhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at beskytte vores retsstilling, samt vurdere, om du er berettiget til at modtage ydelser fra Velliv, og om din ordning kan opretholdes. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine følsomme personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling, der er nødvendig for at retskrav i henhold til din ordning kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når betingelserne i databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, herunder når behandlingen er omfattet databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af strafbare oplysninger følger databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt. om behandling, der må foretages, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til en registrerede. Vi følger reglerne i bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber for at sikre den rette afvejning af vores og dine interesser.

Kilder
 • Din arbejdsgiver
 • Din praktiserende læge, speciallæge, sygehus/hospital/privatklinik, psykolog, psykiater, psykoterapeut, kiropraktor, fysioterapeut eller andre behandlere, herunder alternative behandlere
 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner, Skattestyrelsen, Ankenævnet for Forsikring, domstolene og andre tvistløsningsorganer.
 • Offentlige kilder, herunder sociale medier
 • Private detektiver
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger i hele ordningens løbetid og indtil 10 år efter, den seneste udbetaling har fundet sted, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens § 8, der handler om juridiske krav i anledning af en forsikringsaftale. Såfremt der sker domsafsigelse efter ordningens ophør, er slettefristen 10 år fra domsafsigelsen, hvis denne dato udgør en senere dato end 10 år efter seneste transaktion, jf. forældelseslovens § 5 nr. 3 om forældelse af fordringer, som fastslås ved dom.

2.6 Samarbejde med Tryg

Samarbejde med Tryg
Behandlingens formål

Velliv har et samarbejde med Tryg Forsikring A/S (herefter ”Tryg”). Samarbejdet medfører, at Velliv og Tryg er fælles dataansvarlige for følgende aktiviteter:

 • Trygs formidling af Vellivs livsforsikrings- og pensionsprodukter i Danmark.
 • Vellivs mødebooking af privatkunder i Danmark til Tryg.
 • Vellivs formidling af Trygs sundhedsforsikringer og velfærdsprodukter i Danmark.

Tryg og Velliv er begge ansvarlige for at sikre, at opbevaring og udveksling af kundeoplysninger er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Dette indebærer blandt andet, at hver part sikrer, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for den behandling af personoplysninger, herunder videregivelse, der foretages som led i aktiviteterne, som er omfattet af den fælles dataansvarsaftale.

Du finder information om Vellivs behandling af personoplysninger i de øvrige afsnit af denne privatlivspolitik. Hvis du ønsker yderligere information om Trygs behandling af personoplysninger, kan du læse mere her: Trygs Persondatapolitik.

Du er desuden velkommen til at kontakte os her, hvis du har brug for yderligere information om den fælles dataansvarsaftale.

Kategorier af personoplysninger Som angivet i parternes privatlivs- eller persondatapolitik.
Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger i parternes samarbejde er reguleret af en aftale om fælles dataansvar, som følger databeskyttelsesforordningens artikel om fælles dataansvar.

Hver parts behandlingsgrundlag for de pågældende ydelser følger af beskrivelserne i parternes privatlivs- eller persondatapolitik.

2.7 Velliv og Videncenter for Helbred og Forsikring

Velliv og Videncenter for Helbred og Forsikring
Behandlingens formål

Videncenter for Helbred og Forsikring (HEFO) er en selvstændig forening, registreret i Danmark med CVR-nummer 76836310.

HEFO er et rådgivende videncenter for helbredsmæssige forhold og rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser med det formål, at så mange som muligt skal kunne få en forsikring. Velliv er medlem af HEFO og benytter deres rådgivning i forbindelse med indgåelse af forsikring og pension.

HEFO er selvstændigt dataansvarlig for en række behandlingsaktiviteter, bl.a.:
Rådgivning til medlemmer (heriblandt Velliv)
Drift af helbredsregister
Udarbejdelse af statistikker af væsentlig samfundsmæssig betydning

Når du udfylder en helbredserklæring hos Velliv, vil Velliv med dit samtykke videregive oplysningerne til HEFO. Samtykket er lovpligtigt i medfør af kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger.

Velliv indhenter derudover (på HEFOs vegne) dit samtykke til HEFOs behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rådgivning til Velliv.

Du kan læse mere om HEFO’s behandling af personoplysninger her.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Helbredsoplysninger
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger er det samme, som beskrevet oven for under punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger, dvs. som led i aftaleindgåelse og til fastlæggelse af de retskrav, der kan opstå i forbindelse med din ordning. Det ligger således inden for dette behandlingsgrundlag, at Velliv modtager rådgivning fra HEFO om Vellivs retstilling.

Retsgrundlaget for HEFOs behandling af dine personoplysninger til rådgivning af Velliv, er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke. Det er en betingelse for vores indgåelse af en aftale med dig, at du giver dette samtykke.

Retsgrundlaget for HEFOs øvrige behandling af dine personoplysninger følger af HEFOs persondatapolitik.

Kilder Som oplyst af HEFO i deres persondatapolitik.
Kilder  Som oplyst af HEFO i deres persondatapolitik. 

2.8 Velliv og Velliv Foreningen

Velliv og Velliv Foreningen
Behandlingens formål

Velliv er ejet af Velliv Foreningen F.M.B.A (herefter ”Foreningen”), som er registreret som forening med CVR-nummer 36741422.

Foreningens formål er at eje Velliv og varetage medlemmernes interesser i form af medlemsdemokrati og udbetaling af medlemsbonus. Derudover yder foreningen støtte til almennyttige aktiviteter indenfor mental sundhed.

Som kunde hos Velliv bliver du automatisk medlem af Velliv Foreningen, der er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab. Derfor videregiver Velliv også visse af dine personoplysninger til Foreningen. Det drejer sig eksempelvis om information vedrørende dit kundeforhold hos Velliv, dit navn, dine kontaktoplysninger, dit CPR-nummer og oplysninger om din berettigede medlemsbonus, herunder bonusgrundlag og beløb.

Dit medlemskab i Foreningen er gratis. Du kan dog til hver en tid melde dig ud af Foreningen og frasige dig ret til en mulig medlemsbonus ved at kontakte Foreningen direkte. Læs mere om dette her: Foreningens hjemmeside for Medlemmer.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Økonomiske oplysninger (bonusgrundlag)
 • Personnummer
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Foreningen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse hos Foreningen. De legitime interesser hos Foreningen omfatter sædvanlige aktiviteter som f.eks. administration af medlemskabet, kommunikation, gennemførelse af valghandlinger og bonusudbetaling, samt dine interesser i at kunne nyde godt af dine rettigheder som medlem.

Retsgrundlaget for Vellivs videregivelse af dit CPR-nummer er baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 idet videregivelsen anses som et naturligt led i forbindelse med sædvanlig kundeadministration inden for den finansielle sektor, når videregivelsen, som i dette tilfælde, er af afgørende betydning for Foreningen. Det skyldes, at Foreningen har behov for entydigt at kunne identificere dig i forbindelse med valghandlinger, medlemskommunikation via e-Boks, udbetaling af bonus via NemKonto og indberetning af bonusudbetaling til skattemyndighederne.

Læs mere om Foreningens behandling af dine personoplysninger, herunder Foreningens egne hjemmelsgrundlag samt dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af data, på Foreningens hjemmeside via dette link: Foreningens privatlivspolitik.

Kilder
 • Som oplyst af Velliv Foreningen i deres privatlivspolitik.
Opbevaring
 • Som oplyst af Velliv Foreningen i deres privatlivspolitik. 

2.9 Velliv og sundhedspersoner

Velliv og sundhedspersoner
Behandlingens formål

Ved oprettelse af en pensions- og forsikringsordning hos Velliv vil du blive præsenteret for en helbredserklæring. For at kunne indsamle relevante oplysninger hos sundhedspersoner (fx praktiserende læger, privathospitaler og lign.), skal den pågældende sundhedsperson indhente dit samtykke til deres videregivelse af dine helbredsoplysninger til os. Det er en betingelse for aftaleindgåelse, at du giver dit samtykke til dette.

Samtykket efter sundhedsloven indhentes af praktiske årsager af Velliv på vegne af sundhedspersonen og følger fast praksis på området. Dette er ikke at forveksle med Vellivs behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, når de modtages fra sundhedspersonen. Dette kan du læse mere om i afsnit 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Helbredsoplysninger
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for sundhedspersonens videregivelse af dine helbredsoplysninger følger af sundhedslovens § 43, stk. 1 om patientens samtykke til sundhedspersonens videregivelse af journaloplysninger til private virksomheder (Velliv). Samtykket er gyldigt for 1 år ad gangen.

2.10 Statistik og analyse

Statistik og analyse
Behandlingsens formål

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser, heriblandt interne undersøgelser og analyser, produktudvikling, aktuarberegninger og lønsomhedsvurderinger.

Al information relateret til vores brug af cookies beskrives ikke her, men i vores cookiepolitik.  

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Kontaktoplysninger (udvalgte)
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Adfærdsdata
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, da vi som virksomhed har en legitim interesse i at udvikle vores produkter. Interesseafvejningen varetages ved, at vi benytter anonymiserede personoplysninger i videst muligt omfang.
Kilder
 • Offentlige kilder
 • Vores interne systemer
Opbevaringsperiode Vi opbevarer statistikker og/eller analyser i anonymiseret form.

2.11 Tilfredshedsundersøgelser og feedback

Tilfredshedsundersøgelser og feedback
Behandlingens formål Vi vil gerne lejlighedsvis foretage tilfredshedsundersøgelser og modtage anden relevant feedback. Til dette benytter vi dine personoplysninger til at spørge om din deltagelse i en undersøgelse, samt behandle dine svar. Undersøgelserne finder typisk sted ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver undersøgelse vil udelukkende blive brugt til at forbedre vores service og vil ikke blive offentliggjort med brug af personoplysninger.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Dine svar
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at spørge om din deltagelse i en given undersøgelse, følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, om en legitim interesse. Den legitime interesse består i, at vi uden at tilsidesætte dine væsentlige interesser forfølger almindelige kundevendte aktiviteter til forbedring af vores services.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at gennemføre en undersøgelse, følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling. Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på din ordning hos os.

Kilder
 • Spørgeskemasvar
 • Samarbejdspartnere
Opbevaringsperiode Oplysninger fra vores undersøgelser opbevares i op til 5 år. Vi opbevarer så vidt muligt resultatet i anonym form og har en lang opbevaringsfrist for at kunne måle vores indsats og serviceniveau over tid.

2.12 Markedsføring

Markedsføring
Behandlingens formål Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven. Det omfatter afsendelse af nyhedsbreve, telefonopkald og tilbud på lignende produkter.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger

Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Interesseafvejningen varetages ved, at vi følger markedsføringslovens regler.

Hvis markedsføringsloven kræver det, benytter vi samtykke som supplerende behandlingsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Kilder Samarbejdspartnere
Opbevaringsperiode Vi behandler dine personoplysninger til markedsføring, så længe det er relevant, men aldrig længere end 3 år efter aftaleophør med dig. Hvis du har givet samtykke til markedsføring, behandler vi oplysningerne indtil tidspunktet for din tilbagetrækning af dit samtykke eller i en passende periode efter, vi har konstateret passivitet. 

2.13 Optagelse af telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler
Behandlingens formål For løbende at forbedre vores service via intern uddannelse og analyse, kan vi optage og transskribere telefonsamtaler mellem dig og os. Når du ringer til os på vores hovednummer, kan du give samtykke til, om vi må optage samtalen til dette formål.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Samtalens indhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling.

Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på tilbud fra os eller din eksisterende ordning hos os.

Kilder Optagelsen
Opbevaring Vi opbevarer optagelser i 6 måneder.

2.14 Øvrig kontakt

Øvrig kontakt
Behandlingens formål Når du kommunikerer med os via vores kontaktformular, mail eller telefon, behandler vi dine personoplysninger for at besvare eller på anden måde imødekomme din henvendelse.
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Henvendelsens indhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, hvor dine rettigheder ikke tilsidesættes, da vi kun behandler det nødvendige til besvarelse af din henvendelse.

Såfremt du kontakter Velliv som eksisterende kunde, eller ønsker at være kunde, vil kontakten være omfattet af punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

Kilder Din henvendelse
Opbevaringsperiode

Vi opbevarer korrespondance i op til 6 måneder efter seneste kontakt.

Hvis du er kunde i Velliv, og din henvendelse relaterer sig til dette, gælder den samme opbevaringsperiode som i punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

2.15 Sociale medier

Sociale medier
Behandlingens formål

Vi anvender sociale medier til at markedsføre vores brand og produkter, samt til at kommunikere med forskellige interessenter. Det foregår på de vilkår, som det pågældende sociale medie stiller til rådighed og efter vores egne retningslinjer, som du kan læse om her.

Velliv og de sociale medier betragtes som fælles dataansvarlige, og du bør være opmærksom på, at de sociale medier selvstændigt behandler oplysninger om dig. Aftalen om fælles dataansvar med de pågældende sociale medier, vi anvender, kan du finde her:

Du kan læse de sociale mediers privatlivspolitik her:

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Statistik- og analyserapporter fra de sociale medier
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser ikke tilsidesættes, fordi din deltage på sociale medier er frivillig for dig på de vilkår, der er gældende på de sociale medier.
Kilder
 • Vores virksomhedsprofil på sociale medier
Opbevaring Vi opbevarer oplysninger fra sociale medier i op til 3 år, idet vi løbende sletter eller anonymiserer rapporter mv., som det ikke længere er nødvendigt at opbevare. 

3. Generelle bestemmelser

3.1 Modtagere af personoplysninger

Til mange af vores behandlingsaktiviteter benytter vi databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser. Når vi anvender databehandlere, er der altid indgået en databehandleraftale, der fastsætter behandlingens karakter, formål, type af personoplysninger, kategorier af registrerede og varighed.

Vi videregiver personoplysninger til Velliv Foreningen som beskrevet i afsnit 2.8.

Vi videregiver personoplysninger til myndigheder og andre tredjeparter (fx Finanstilsynet, Skattestyrelsen, advokat, revisor, politiet eller National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), når vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

Grundlaget for videregivelse af almindelige personoplysninger vil typisk være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. For følsomme personoplysninger vil det typisk databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Alternativt kan det være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g om behandling, der er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret. Det afhænger af situationen, og du orienteres, medmindre det kræves, at videregivelsen sker i fortrolighed. I medfør af kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed (videregivelse af fortrolige oplysninger), indhenter vi dit samtykke til videregivelsen, når vi er forpligtet til det.

I forbindelse med IT-drift, herunder hosting, udvikling og support, kan vi i visse tilfælde overføre personoplysninger til selskaber, som er etableret i et land uden for EU/EØS. Når Velliv overfører dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU og EØS, sikrer vi, at dine personoplysninger og databeskyttelsesrettigheder er beskyttet på passende vis ved at sikre enten:

 • at Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet
 • at der anvendes standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet
 • at der implementeres supplerende foranstaltninger for de tredjelande, hvor lovgivningen i det pågældende land gør det aktuelt.

Du kan få nærmere oplysninger om Vellivs overførsel af dine personoplysninger til tredjelande ved at skrive til vores databeskyttelsesrådgiver her.

 

3.2 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din rådgiver på mail eller telefon, eller du kan skrive til vores databeskyttelsesrådgiver her.. Vi behandler sager om indsigt via indsigt@velliv.dk.

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder få udleveret en kopi.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden vores opbevaringsperiode udløber.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt til at få overført personoplysninger fra Velliv til en anden dataansvarlig.

Vi svarer dig inden for 30 dage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

3.3 Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer dig altid til at kontakte os først. Du finder oplysninger om Datatilsynets klagevejledning her.