Privatlivspolitik

1. Introduktion

1.1 Den dataansvarlige

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Velliv”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er en finansiel virksomhed, som har Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed under kategorierne livsforsikring og pension. Vi er registreret, som aktieselskab i Danmark med CVR-nummer 24260577.

Vores kontaktoplysninger er:
Adresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup
Telefonnummer: +45 70 33 99 99
Mail: kontakt@velliv.dk

Kontaktformular: Kontakt Velliv

Læs her om sikker kommunikation

Som livsforsikrings- og pensionsselskab behandler vi personoplysninger som en naturlig del af vores virksomhed. Det betyder, at vi er dataansvarlige for vores behandling af personoplysninger om dig som kunde, som besøgende på hjemmesiden og som besøgende på vores virksomhedssider på sociale medier.

1.2 Databeskyttelsesrådgiveren

Vi har udpeget en DPO (databeskyttelsesrådgiver), fordi vores kerneaktiviteter er uløseligt forbundet med omfattende behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, om vores kunder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her.

1.3 Privatlivspolitikkens opbygning

Vi har opdelt vores privatlivspolitik i en række afsnit, som tilsammen opfylder vores oplysningsforpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

I afsnittet specifikke bestemmelser, kan du læse om vores specifikke behandlingsaktiviteter:

I afsnittet generelle bestemmelser kan du læse om modtagere af personoplysninger, dine rettigheder og klagevejledningen.

1.4 Kategorier af personoplysninger

For at forenkle overblikket over de personoplysninger, der behandles om dig, har vi udarbejdet et skema, der præsenterer de kategorier af personoplysninger, som vi typisk behandler i løbet af din tid som kunde hos Velliv. Skemaet er derfor ikke udtømmende, men giver dig et overblik. Det er heller ikke sikkert, at alle de oplistede personoplysninger vil blive behandlet, eller at det sker på samme tid i dit engagement med Velliv.

Kategori af personoplysninger

Fold ud for at se eksempler.

 • Identifikationsoplysninger
  • Navn
  • Fødselsdato
  • Aftalenummer
  • Kundenummer
  • Sags ID
  • Jobtitel
  • Civilstand
  • Pasnummer
  • Kørekortnummer
 • Personnummer
  • CPR-nummer
  • Udenlandsk personnummer
 • Kundekendskabsdata
  • PEP-status (politisk eksponeret person)
  • Undersøgelser efter hvidvaskloven
  • Undersøgelser efter reglerne om internationale sanktioner
 • Adfærdsdata
  • IP-adresse
  • Log-oplysninger
  • Foto og videooptagelser (udredning af mulig svindel)
  • Fritidsinteresser
  • Registrering af øjen- og ansigtsbevægelser når du som frivillig deltager i en test af fx en ny kampagnetekst. Oplysningerne bruges ikke til at identificere dig.
 • Kontaktoplysninger
  • Mailadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer
 • Økonomiske oplysninger
  • Skatteoplysninger
  • Kontonummer
  • Kreditkortoplysninger
  • Lønoplysninger
  • Skatteoplysninger
  • Opsparing
  • Gæld
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
  • Risikosum og dækningsvalg
  • Indbetaling
  • Reserver og saldo
  • Forventet udbetaling
  • Bonusbeløb
  • Medarbejdergruppe
  • Pensionsbidrag
  • Pensionsbidragssatser
  • Dækningen på dine forsikringer
  • Afkast
  • Investering
 • Mulige strafbare forhold
  • Materiale der viser uberettiget forsikringsudbetaling (eksempelvis grundet forsikringssvindel) eller understøtter en begrundet mistanke herom.
  • Materiale om strafbare forhold, som evt. fremkommer ved gennemgang af internationale sanktionslister.
 • Helbredsoplysninger
  • Helbredserklæring
  • Sundhedsjournal
  • Oplysninger om sygefravær
  • Lægeudtalelse
  • Sygdomsstatus
  • Skadesoplysninger
  • Oplysninger om arbejdsskade
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  •  Overenskomst

2.1 Vellivs forsikrings- og pensionsordninger

2. Specifikke bestemmelser

2.1 Vellivs forsikrings- og pensionsordninger

 Vellivs forsikrings- og pensionsordninger
Behandlingens formål Vi behandler dine personoplysninger for at administrere din ordning om forsikring og/eller pension. Din forsikrings- og pensionsordning oprettes enten som en arbejdsgiverordning eller som en individuel ordning. Under denne behandlingsaktivitet indgår alle de processer, der er en naturlig del af kundeforholdet mellem dig og Velliv, herunder tilbudsgivning, rådgivning, ansøgning om udbetaling og udbetalinger. 

Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af almindelige personoplysninger i forbindelse med rådgivning følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at sikre, at Velliv tilbyder dig rådgivning om din ordning om forsikring og/eller pension.
Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af følsomme personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling der er nødvendig for, at retskrav i henhold til din ordning (kontrakt), kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Behandlingen af dine personoplysninger er et krav for indgåelse af aftalen om din ordning. Vi kan dermed ikke tilbyde dig ordningen uden disse oplysninger.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold følger specifikt databeskyttelseslovens § 12 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b om behandling, der er nødvendig for at overholde de specifikke rettigheder, som du har via en evt. overenskomstbaseret prisfastsætning af din ordning.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen. Det følger af lov om finansiel virksomheds § 43 b (pr. 1/1 2024 § 69 i lov om forsikringsvirksomhed), at finansielle virksomheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer i forbindelse med tilbudsgivning, når der er tale om etablering af et nyt kundeforhold, følger af databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når betingelserne i databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, herunder når behandlingen er omfattet databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav.

Kilder
 • Din arbejdsgiver
 • Forsikringsformidlere, herunder pengeinstitutter
 • Eventuelle tidligere pensions- og forsikringsselskaber
 • Din praktiserende læge, sygehuse, speciallæger og andre behandlere, som fx psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer.
 • Foreningen PensionsInfo
 • Videncenter for Helbred og Forsikring (HEFO)
Opbevaringsperiode  

Vi opbevarer dine personoplysninger i hele ordningens løbetid og indtil 10 år efter, den seneste udbetaling har fundet sted, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens § 8, der handler om juridiske krav i anledning af en forsikringsaftale.

I tilfælde af, at der ikke indgås en aftale, efter at du har afgivet dine personoplysninger til os, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder efter afklaring af, om der kan indgås en aftale. Opbevaringsfristen for disse tilfælde er fastsat ud fra vores legitime interesse i at kunne bevise forløbet i forbindelse med evt. klagesager om manglende indgåelse af en aftale, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om en legitim interesse og artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav. Vi skal kunne angive begrundelsen for, at ordningen ikke blev indgået, og vi følger generel praksis på området ved at opbevare oplysningerne i 6 måneder, uden dermed at tilsidesætte dine grundlæggende frihedsrettigheder.

 

2.2 Hvis du har tilknytning til en af vores kunders pensionsordninger - fx begunstigede

 Hvis du har tilknytning til en af vores kunders pensionsordninger - fx begunstigede
Behandlingens formål  Vi behandler dine personoplysninger for at administrere dit eventuelle krav i relation til vores kundes forsikring og/eller pension. Derudover behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse som repræsentant eller værge for vores kunde. 
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Personnummer
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at beskytte vores retsstilling samt at kunne administrere vores kundens ordning. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer i forbindelse med administrationen af dit eventuelle krav følger af databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når betingelserne i databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, herunder når behandlingen er omfattet databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav.

Kilder
 • Dig selv
 • Andre kravstillere
Opbevaringsperiode  

Vi opbevarer dine personoplysninger i hele vores kundes ordnings løbetid og indtil 10 år efter, den seneste udbetaling har fundet sted, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens §§ 3 og 8, der handler om bortfald af fordringer og juridiske krav i anledning af en forsikringsaftale.

 

2.3 Lovpligtig egnethedstest ved investeringer

Lovpligtig egnethedstest ved investeringer
Behandlingens formål Når vi yder rådgivning om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, er vi forpligtet til at foretage en egnethedstest i medfør af bekendtgørelsen om forsikringsdistributører. Til dette indsamler vi oplysninger om dit kendskab til og din erfaring med investeringer, samt spørger til din finansielle situation, herunder din evne til at bære et tab, dine investeringsmål, og din risikovillighed. Det er en fast del af vores rådgivning og gør os i stand til at anbefale dig de forsikringsbaserede investeringsprodukter, der egner sig til dig. Resultatet af egnethedstesten præsenteres for vores pensionsrådgivere, så du også vil modtage personlig rådgivning på baggrund af dine svar. Aktiviteten er omfattet af profileringsbegrebet i databeskyttelsesforordningen, men du har naturligvis mulighed for menneskelig involvering fra vores side.
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Økonomiske oplysninger
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter § 37 i bekendtgørelse om forsikringsdistributører vedrørende egnethedstest i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter.
Kilder
 • Dine svar i egnethedstesten
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger efter samme principper, som oplyst under pkt. 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

2.4 Regulatoriske krav efter forsikringslovgivning og finansiel lovgivning

Regulatoriske krav efter forsikringslovgivning og finansiel lovgivning
Behandlingens formål Som finansiel virksomhed og forsikringsselskab, er vi efter lovgivningen underlagt flere retlige forpligtelser, som omfatter behandling af dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis vores dokumentationspligt for visse forhold, samt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter lov om finansiel virksomhed (pr 1/1 2024 lov om forsikringsvirksomhed), forsikringsaftaleloven, nationalbankloven, bogføringsloven, bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber, bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsforsikring i forsikringsselskaber, lov om Udbetaling Danmark, mm.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen (ovennævnte).

Kilder Offentlige myndigheder, herunder kommuner, Skattestyrelsen, domstolene og øvrige instanser.
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi er retligt forpligtet til det i henhold til den pågældende lovgivning. De fleste reguleringer dækker vores løbende driftsmæssige forpligtelser, som dermed automatisk følger vores opbevaringsperiode for den enkelte, jf. afsnittet om forsikring og pension. På øvrige områder kan der være nogle meget specifikke frister på dele af det behandlede materiale, fx løbende år +5 år for bogføringsmateriale, jf. bogføringslovens § 12.

2.5 Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktionslister

Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktionslister
Behandlingens formål

Som finansiel virksomhed er vi omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Det betyder blandt andet, at vi er forpligtede til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at overholde og dokumentere en korrekt udførsel af kundekendskabsproceduren efter hvidvasklovens kapitel 3. Kravene gælder ved oprettelse af din ordning, løbende igennem kundeforholdet og i en periode efter ophør af din ordning. Vi skal også vurdere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) efter hvidvasklovens § 18. Derudover er vi forpligtet til at foretage løbende screeninger af vores kunder for at overholde og overvåge internationale sanktionslister.

Derudover er vi forpligtet til at undersøge flere forhold om dig som begunstiget, hvis du skal modtage en udbetaling fra vores kundes pensionsordning.

Herudover behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med vores due dilligence processer, når Velliv skal indgå en aftale med det selskab, som du enten ejer eller har bestemmende indflydelse i.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kundekendskabsdata
 • Mulige strafbare forhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter sanktionslisterne og hvidvasklovens kapitel 3, bl.a. § 11 om kundekendskabsprocedure, § 18 om politisk eksponerede personer. Da behandlingen er lovpligtig, kan vi kun tilbyde dig ordningen, hvis du afgiver disse personoplysninger.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen, jf. hvidvasklovens §11, nr. 1.

Retsgrundlaget for Vellivs eventuelle behandling af strafbare forhold følger databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, som tillader private virksomheder at behandle oplysninger om strafbare forhold ud fra en interesseafvejning.

Retsgrundlaget for Vellivs behandlinger i forhold til due dilligence processer, hvor vi indsamler viden om bl.a. ejerforhold hos vores samarbejdspartnere, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at beskytte Vellivs retsstilling. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Kilder
Opbevaringsperiode Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter din ordnings ophør eller efter den senest registrerede enkeltstående transaktionsgennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning eller ved tilknytning af begunstigede jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2.

2.6 Tvister og kontrol af mistanke om uberettiget udbetaling eller forsøg herpå

Tvister og kontrol af mistanke om uberettiget udbetaling eller forsøg herpå
Behandlingens formål

Hvis der opstår en tvist om din ordning, hvis vi mistænker uberettiget udbetaling (eksempelvis forsikringssvindel eller forsøg herpå), eller vi som led i vores almindelige kontroller har behov for at undersøge bestemte forhold, kan vi behandle dine personoplysninger for at sikre vores retsstilling. Behandlingsaktiviteterne omfatter dermed klagebehandling, kontrolundersøgelser, ankenævnssager og retssager.
I relation til undersøgelse af forsikringssvindel indsamler vi aktuelle og historiske oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og åbne profiler på de sociale medier samt foretager observationer i overensstemmelse med lovgivningen samt brancheorganisationen Forsikring & Pensions kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager. Du kan læse mere på vores hjemmeside: https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/forsikringssvindel

Endelig behandler vi dine personoplysninger som kravstiller – fx som begunstiget – hvis du er part i en tvist i relation til vores kundes ordning.


Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Adfærdsdata
 • Helbredsoplysninger
 • Mulige strafbare forhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine almindelige personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at beskytte vores retsstilling, samt vurdere, om du er berettiget til at modtage ydelser fra Velliv, og om din ordning kan opretholdes. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine følsomme personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling, der er nødvendig for at retskrav i henhold til din ordning kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når betingelserne i databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, herunder når behandlingen er omfattet databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af strafbare oplysninger følger databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt. om behandling, der må foretages, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til en registrerede. Vi følger reglerne i bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber for at sikre den rette afvejning af vores og dine interesser.

Kilder
 • Din arbejdsgiver
 • Din praktiserende læge, speciallæge, sygehus/hospital/privatklinik, psykolog, psykiater, psykoterapeut, kiropraktor, fysioterapeut eller andre behandlere, herunder alternative behandlere
 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner, Skattestyrelsen, Ankenævnet for Forsikring, domstolene og andre tvistløsningsorganer.
 • Offentlige kilder, herunder sociale medier - både aktuelle og historiske oplysninger
 • Private detektiver
Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger i hele ordningens løbetid og indtil 10 år efter, den seneste udbetaling har fundet sted, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens § 8, der handler om juridiske krav i anledning af en forsikringsaftale. Såfremt der sker domsafsigelse efter ordningens ophør, er slettefristen 10 år fra domsafsigelsen, hvis denne dato udgør en senere dato end 10 år efter seneste transaktion, jf. forældelseslovens § 5 nr. 3 om forældelse af fordringer, som fastslås ved dom.

2.7 Samarbejde med Tryg

Samarbejde med Tryg
Behandlingens formål

Velliv har et samarbejde med Tryg Forsikring A/S (herefter ”Tryg”). Samarbejdet medfører, at Velliv og Tryg er fælles dataansvarlige for følgende aktiviteter:

 • Trygs formidling af Vellivs livsforsikrings- og pensionsprodukter i Danmark.
 • Vellivs mødebooking af privatkunder i Danmark til Tryg.
 • Vellivs formidling af Trygs sundhedsforsikringer og velfærdsprodukter i Danmark.

Tryg og Velliv er begge ansvarlige for at sikre, at opbevaring og udveksling af kundeoplysninger er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Dette indebærer blandt andet, at hver part sikrer, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for den behandling af personoplysninger, herunder videregivelse, der foretages som led i aktiviteterne, som er omfattet af den fælles dataansvarsaftale.

Du finder information om Vellivs behandling af personoplysninger i de øvrige afsnit af denne privatlivspolitik. Hvis du ønsker yderligere information om Trygs behandling af personoplysninger, kan du læse mere her: Trygs Persondatapolitik.

Du er desuden velkommen til at kontakte os her, hvis du har brug for yderligere information om den fælles dataansvarsaftale.

Kategorier af personoplysninger Som angivet i parternes privatlivs- eller persondatapolitik.
Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger i parternes samarbejde er reguleret af en aftale om fælles dataansvar, som følger databeskyttelsesforordningens artikel om fælles dataansvar.

Hver parts behandlingsgrundlag for de pågældende ydelser følger af beskrivelserne i parternes privatlivs- eller persondatapolitik.

2.8 Velliv og Videncenter for Helbred og Forsikring

Velliv og Videncenter for Helbred og Forsikring
Behandlingens formål

Videncenter for Helbred og Forsikring (HEFO) er en selvstændig forening, registreret i Danmark med CVR-nummer 76836310.

HEFO er et rådgivende videncenter for helbredsmæssige forhold og rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser med det formål, at så mange som muligt skal kunne få en forsikring. Velliv er medlem af HEFO og benytter deres rådgivning i forbindelse med indgåelse af forsikring og pension.

HEFO er selvstændigt dataansvarlig for en række behandlingsaktiviteter, bl.a.:
Rådgivning til medlemmer (heriblandt Velliv)
Drift af helbredsregister
Udarbejdelse af statistikker af væsentlig samfundsmæssig betydning

Når du udfylder en helbredserklæring hos Velliv, vil Velliv med dit samtykke videregive oplysningerne til HEFO. Samtykket er lovpligtigt i medfør af kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger (pr. 1/1 2024 lov om forsikringsvirksomhed).

Velliv indhenter derudover (på HEFOs vegne) dit samtykke til HEFOs behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rådgivning til Velliv.

Du kan læse mere om HEFO’s behandling af personoplysninger her.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Helbredsoplysninger
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger er det samme, som beskrevet oven for under punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger, dvs. som led i aftaleindgåelse og til fastlæggelse af de retskrav, der kan opstå i forbindelse med din ordning. Det ligger således inden for dette behandlingsgrundlag, at Velliv modtager rådgivning fra HEFO om Vellivs retstilling.

Retsgrundlaget for HEFOs behandling af dine personoplysninger til rådgivning af Velliv, er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke. Det er en betingelse for vores indgåelse af en aftale med dig, at du giver dette samtykke.

Retsgrundlaget for HEFOs øvrige behandling af dine personoplysninger følger af HEFOs persondatapolitik.

Kilder Som oplyst af HEFO i deres persondatapolitik.
Kilder  Som oplyst af HEFO i deres persondatapolitik. 

2.9 Velliv og Velliv Foreningen

Velliv og Velliv Foreningen
Behandlingens formål

Velliv er ejet af Velliv Foreningen F.M.B.A (herefter ”Foreningen”), som er registreret som forening med CVR-nummer 36741422.

Foreningens formål er at eje Velliv og varetage medlemmernes interesser i form af medlemsdemokrati og udbetaling af medlemsbonus. Derudover yder foreningen støtte til almennyttige aktiviteter indenfor mental sundhed.

Som kunde hos Velliv bliver du automatisk medlem af Velliv Foreningen, der er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab. Derfor videregiver Velliv også visse af dine personoplysninger til Foreningen. Det drejer sig eksempelvis om information vedrørende dit kundeforhold hos Velliv, dit navn, dine kontaktoplysninger, dit CPR-nummer og oplysninger om din berettigede medlemsbonus, herunder bonusgrundlag og beløb.

Dit medlemskab i Foreningen er gratis. Du kan dog til hver en tid melde dig ud af Foreningen og frasige dig ret til en mulig medlemsbonus ved at kontakte Foreningen direkte. Læs mere om dette her: Foreningens hjemmeside for Medlemmer.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Økonomiske oplysninger (bonusgrundlag)
 • Personnummer
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Foreningen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse hos Foreningen. De legitime interesser hos Foreningen omfatter sædvanlige aktiviteter som f.eks. administration af medlemskabet, kommunikation, gennemførelse af valghandlinger og bonusudbetaling, samt dine interesser i at kunne nyde godt af dine rettigheder som medlem.

Retsgrundlaget for Vellivs videregivelse af dit CPR-nummer er baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 idet videregivelsen anses som et naturligt led i forbindelse med sædvanlig kundeadministration inden for den finansielle sektor, når videregivelsen, som i dette tilfælde, er af afgørende betydning for Foreningen. Det skyldes, at Foreningen har behov for entydigt at kunne identificere dig i forbindelse med valghandlinger, medlemskommunikation via e-Boks, udbetaling af bonus via NemKonto og indberetning af bonusudbetaling til skattemyndighederne.

Læs mere om Foreningens behandling af dine personoplysninger, herunder Foreningens egne hjemmelsgrundlag samt dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af data, på Foreningens hjemmeside via dette link: Foreningens privatlivspolitik.

Kilder
 • Som oplyst af Velliv Foreningen i deres privatlivspolitik.
Opbevaring
 • Som oplyst af Velliv Foreningen i deres privatlivspolitik. 

2.10 Velliv og sundhedspersoner

Velliv og sundhedspersoner
Behandlingens formål

Ved oprettelse af en pensions- og forsikringsordning hos Velliv vil du blive præsenteret for en helbredserklæring. For at kunne indsamle relevante oplysninger hos sundhedspersoner (fx praktiserende læger, privathospitaler og lign.), skal den pågældende sundhedsperson indhente dit samtykke til deres videregivelse af dine helbredsoplysninger til os. Det er en betingelse for aftaleindgåelse, at du giver dit samtykke til dette.

Samtykket efter sundhedsloven indhentes af praktiske årsager af Velliv på vegne af sundhedspersonen og følger fast praksis på området. Dette er ikke at forveksle med Vellivs behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, når de modtages fra sundhedspersonen. Dette kan du læse mere om i afsnit 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Helbredsoplysninger
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for sundhedspersonens videregivelse af dine helbredsoplysninger følger af sundhedslovens § 43, stk. 1 om patientens samtykke til sundhedspersonens videregivelse af journaloplysninger til private virksomheder (Velliv). Samtykket er gyldigt for 1 år ad gangen.

2.11 Statistik og analyse

Statistik og analyse
Behandlingsens formål

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser, heriblandt interne undersøgelser og analyser, produktudvikling, aktuarberegninger og lønsomhedsvurderinger.

Al information relateret til vores brug af cookies beskrives ikke her, men i vores cookiepolitik. Se også afsnit 2.19 om brug af vores hjemmeside.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Kontaktoplysninger (udvalgte)
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Adfærdsdata
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, da vi som virksomhed har en legitim interesse i at udvikle vores produkter. Interesseafvejningen varetages ved, at vi benytter anonymiserede personoplysninger i videst muligt omfang.
Kilder
 • Offentlige kilder
 • Vores interne systemer
Opbevaringsperiode Vi opbevarer statistikker og/eller analyser i anonymiseret form.

2.12 Tilfredshedsundersøgelser og feedback

Tilfredshedsundersøgelser og feedback
Behandlingens formål Vi vil gerne lejlighedsvis foretage tilfredshedsundersøgelser og modtage anden relevant feedback. Til dette benytter vi dine personoplysninger til at spørge om din deltagelse i en undersøgelse, samt behandle dine svar. Undersøgelserne finder typisk sted ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver undersøgelse vil udelukkende blive brugt til at forbedre vores service og vil ikke blive offentliggjort med brug af personoplysninger.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Dine svar
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at spørge om din deltagelse i en given undersøgelse, følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, om en legitim interesse. Den legitime interesse består i, at vi uden at tilsidesætte dine væsentlige interesser forfølger almindelige kundevendte aktiviteter til forbedring af vores services. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at gennemføre en undersøgelse, følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling. Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på din ordning hos os.

Kilder
 • Spørgeskemasvar
 • Samarbejdspartnere
Opbevaringsperiode Oplysninger fra vores undersøgelser opbevares i op til 5 år. Vi opbevarer så vidt muligt resultatet i anonym form og har en lang opbevaringsfrist for at kunne måle vores indsats og serviceniveau over tid.

2.13 Vellivs test og paneler

Vellivs test og paneler
Behandlingens formål Vi vil gerne foretage brugertests og indhente anden relevant feedback fra dig som kunde om Velliv. Vi benytter dine personoplysninger til at spørge, om du vil deltage i en test samt evt. om du vil deltage i et af Vellivs paneler. I så fald sker behandlingen af dine personoplysninger herefter for at behandle testsvar samt for at kunne administrere din evt. deltagelse i panelet – herunder invitere dig til nye test i relation til panelet. Testene er typisk spørgeskemaundersøgelser. Nogle test omfatter videooptagelse af dig og evt. registrering af dine ansigts- og øjenbevægelser, dette sker ikke uden dine viden herom. Alle testene er frivillige. Enhver test vil udelukkende blive brugt til at udvikle og forbedre vores produkter og services. Dine personoplysninger vil ikke blive offentliggjort.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Forsikringsoplysninger
 • Dine svar
 • Adfærdsdata - Evt. biometriske data, der dog ikke anvendes til at identificere dig
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at spørge om din deltagelse i Vellivs test samt panel, at administrere din deltagelse i Vellivs test samt panel og gennemføre en test, følger af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, om en legitim interesse. Den legitime interesse består i, at vi uden at tilsidesætte dine væsentlige interesser forfølger almindelige kundevendte aktiviteter til forbedring af vores services. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder
Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med henblik på at gennemføre video-optaget interview, hvor dine ansigts- og øjenbevægelser registreres, følger af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling. Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på din ordning hos os.
Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når den registrerede har givet samtykke hertil.
Kilder
 • Spørgeskemasvar
 • Samarbejdspartnere
Opbevaringsperiode Vi behandler dine personoplysninger så længe du er paneldeltager. For så vidt angår dine testsvar, anonymiseres disse senest 90 dage efter modtagelsen. Hvis du ikke er paneldeltager, men har deltaget i en test, slettes oplysningen om din deltagelse samtidig med anonymiseringen af testsvarene. Hvis du evt. modtager en gave, opbevares oplysningen om dette i 5 år.

2.14 Markedsføring

Markedsføring
Behandlingens formål Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven. Det omfatter afsendelse af nyhedsbreve, mails og sms om Vellivs ydelser og nyheder om kundefordele, arrangementer, konkurrencer samt Velliv Foreningens aktiviteter og fokusområder. Derudover information om vores samarbejdspartneres ydelser. Har du sagt ja til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve fra Velliv, anvender vi personoplysninger om dig, så vi kan sammenstille dem, og målrette markedsføringen og henvendelserne præcis til dig. Målretningen sker på baggrund af segmentering. Ved segmenteringen vil Velliv højne indholdet og relevansen af vores direkte markedsføring for at forbedre effekten

Du kan læse mere om Vellivs markedsføring på: https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/samfundsansvar/persondata/markedsfoering

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Adfærdsdata
 • Økonomiske oplysninger
 • Forsikrings- og pensionsoplysninger
 • Personnummer
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger for så vidt angår målretningen af markedsføringsmateriale følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i, at vi uden at tilsidesætte dine interesser forfølger vores interesse i at målrette det markedsføringsmateriale, vi sender til dig. Vi har lagt vægt på:
- du har en interesse i at modtage markedsføring, som er relevant for dig.
- behandlingens forholdsvist simple karakter
- at der ikke er tale om profilering eller samkøring af oplysninger fra forskellige eksterne kilder og/eller platforme fx sociale medier
- at du som kunde har givet et frivilligt samtykke
- at du blev oplyst om en let adgang til at frabede dig, at vi foretager denne behandling, da du gav dit samtykke

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores interesser. Kontakt os herom - se afsnit 1.1 om kontakt til Velliv. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.
Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger med hensyn til at kontakte dig med markedsføring følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.
Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling.
Hvis du ikke ønsker at give samtykke, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på tilbud fra os eller din eksisterende ordning hos os.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger for så vidt angår dokumentationen for, at vores direkte markedsføring over for dig var i overensstemmelse med markedsføringsreglerne, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Velliv efter markedsføringsloven.

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af personnummer følger databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, som giver private virksomheder tilladelse til at behandle personnummer, når den registrerede har givet samtykke hertil.

Kilder
 • Samarbejdspartnere
 • CPR-, CVR-registret
Opbevaringsperiode Vi behandler dine personoplysninger til markedsføring, så længe det er relevant, men aldrig længere end 3 år efter aftaleophør med dig. Hvis du har givet samtykke til markedsføring, behandler vi oplysningerne indtil tidspunktet for din tilbagetrækning af dit samtykke. Dog beholder vi de oplysninger, der gør, at Velliv kan sikre dokumentation i henhold til markedsføringslovens regler i optil 2 år fra det tidspunkt, hvor vi sidst kontaktede dig med direkte markedsføring.

2.15 Optagelse af telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler
Behandlingens formål For løbende at forbedre vores service via intern uddannelse og analyse, kan vi optage og transskribere telefonsamtaler mellem dig og os. Når du ringer til os på vores hovednummer, kan du give samtykke til, om vi må optage samtalen til dette formål.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Samtalens indhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremtidig behandling.

Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ingen negative konsekvenser eller indflydelse på tilbud fra os eller din eksisterende ordning hos os.

Kilder
 • Optagelsen
Opbevaring Vi opbevarer optagelser i 6 måneder.

2.16 øvrig kontakt

Øvrig kontakt
Behandlingens formål Når du kommunikerer med os via vores kontaktformular, mail eller telefon, behandler vi dine personoplysninger for at besvare eller på anden måde imødekomme din henvendelse.
Kategorier af personoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Henvendelsens indhold
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, hvor dine rettigheder ikke tilsidesættes, da vi kun behandler det nødvendige til besvarelse af din henvendelse.

Såfremt du kontakter Velliv som eksisterende kunde, eller ønsker at være kunde, vil kontakten være omfattet af punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

Kilder
 • Din henvendelse
Opbevaringsperiode

Vi opbevarer korrespondance i op til 6 måneder efter seneste kontakt.

Hvis du er kunde i Velliv, og din henvendelse relaterer sig til dette, gælder den samme opbevaringsperiode som i punkt 2.1 om forsikrings- og pensionsordninger.

2.17 Sociale medier

Sociale medier
Behandlingens formål

Vi anvender sociale medier til at markedsføre vores brand og produkter, samt til at kommunikere med forskellige interessenter. Det foregår på de vilkår, som det pågældende sociale medie stiller til rådighed og efter vores egne retningslinjer, som du kan læse om her.

Velliv og de sociale medier betragtes som fælles dataansvarlige, og du bør være opmærksom på, at de sociale medier selvstændigt behandler oplysninger om dig. Aftalen om fælles dataansvar med de pågældende sociale medier, vi anvender, kan du finde her:

Du kan læse de sociale mediers privatlivspolitik her:

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Statistik- og analyserapporter fra de sociale medier
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser ikke tilsidesættes, fordi din deltage på sociale medier er frivillig for dig på de vilkår, der er gældende på de sociale medier.
Kilder
 • Vores virksomhedsprofil på sociale medier
Opbevaring Vi opbevarer oplysninger fra sociale medier i op til 3 år, idet vi løbende sletter eller anonymiserer rapporter mv., som det ikke længere er nødvendigt at opbevare. 

2.18 Video-overvågning ved Vellivs domicil

Video-overvågning
Behandlingens formål Flere steder ved Vellivs bygning på Lautrupvang 10, 2750 Ballerup, er der videoovervågning for at kunne dokumentere hvem, der har og haft adgang til bygningen.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger (udvalgte)
 • Mulige strafbare forhold
 • Adfærdsdata – de oplysninger som måtte fremgå af videooptagelserne.
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består forebyggelse og opklaring af kriminalitet. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.
Retsgrundlaget for Vellivs behandling af strafbare forhold følger databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt. om behandling, der må foretages, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til en registrerede.
Kilder
 • Dig selv
Opbevaring Vi opbevarer som hovedregel videooptagelserne i 30 dage, bortset fra det tilfælde hvor vi har konstateret, at der er en hændelse, der nødvendiggør en længere opbevaringsperiode.

2.19 Brug af vores hjemmesider og mails

Brug af vores hjemmesider og mails
Behandlingens formål

Når du bruger vores hjemmesider, indsamlers vi personoplysningerne om din brug. Det sker ved hjælp af "cookies", der husker dine præferencer for brugen af hjemmesiden samt til statistikker.

For at kunne vise dig videoer fra youtube.com på vores hjemmeside, indlejres der en cookie fra google.com til Googles markedsføringsformål, hvis du har givet dit samtykke. Se også afsnit 2.17 om Social Medier.

For bedre at målrette vores budskaber indsamler vi din klikadfærd i vores e-mails. Hvis du ønsker, at vi ikke foretager denne behandling, kan du let frabede dig det ved at skrive til os på velliv.dk/kontakt. Se også afsnit 2.14 om markedsføring.

Såfremt du henvender dig til os via mail, hjemmeside eller apps – se afsnit 2.16 Øvrig kontakt.

Kategorier af personoplysninger
 • Adfærdsdata
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i optimering af vores hjemmesider ved brug af nødvendige cookies. For så vidt angår indsamling af din klikadfærd i mails, er vores interesse, at du får relevante budskaber. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.

Retsgrundlaget for Velliv med hensyn til behandling, der er nødvendig for at indsamle oplysning om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmeside samt føre statistikker, følger af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a om samtykke, som du giver under dit besøg på hjemmesiden, herunder din accept af cookies.
Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte vores samtykkeløsning på vores hjemmeside.

Se mere om markedsføring på: https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/samfundsansvar/persondata/markedsfoering

Se mere om cookies på https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/haandtering-af-cookies-og-personlige-oplysninger

Kilder
 • Dig selv
Opbevaring Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Du kan læse mere om levetiden for cookies i vores cookiepolitik.

2.20 Vellivs events

Vellivs events
Behandlingens formål

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne afholde det event, som du er tilmeldt, og for at kunne holde kontakten med dig før, under og efter eventet. Det drejer sig om webinar og fysiske events såsom foredrag og inspirationsseminarer.
Vi behandler desuden dine personoplysninger for at kunne sende dig invitationer til visse events. Endvidere behandler vi dine personoplysninger for at kunne tilbyde deltagerlister og navneskilt til deltagerne på Vellivs fysiske events. Ved webinarer deler vi ingen kontaktoplysninger om dig.

Desuden kan vi sende dig tilfredshedsundersøgelser – se afsnit 2.12. Endvidere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du oplyser os om allergener og lignende ved deltagelse i et fysisk event med forplejning.

Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Helbredsoplysninger – hvis der følger forplejning med eventet og vi skal være opmærksom på allergener. Oplysninger om allergener vil ikke blive opbevaret efter arrangementet.
Behandlingsgrundlag Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. Desuden følger retsgrundlaget af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at sikre, at Velliv kan invitere til events, administrere events, og tilbyde deltagerne på Vellivs fysiske events gennemsigtighed over hvem der deltager og give deltagerne mulighed for at skabe faglige netværk.
Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.
Retsgrundlaget for Vellivs behandling af følsomme personoplysninger – dine allergener - følger af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling, der er nødvendig for, at forsvare dig mod tab og skade ved en allergisk reaktion.
Kilder
 • Dig selv
Opbevaring Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne behandles.

2.21 B2B - Dig som er kontaktperson i et firma, der har kontakt og evt. en aftale med Velliv

B2B - Dig som er kontaktperson i et firma, der har kontakt og evt. en aftale med Velliv
Behandlingens formål Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere kontakten med det selskab, du er ansat af. Behandlingen af dine personoplysninger kan indgå i administrationen af den aftale, der er indgået med Velliv. De kan også benyttes som led i costumer relations – dvs. i relation til det selskab, du er ansat af.
Kategorier af personoplysninger
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Adfærdsdata
Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for Vellivs behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om behandling, der er nødvendig for, at Velliv kan forfølge en legitim interesse. Den legitime interesse består i at sikre Vellivs frihed til at oprette og drive egen virksomhed. Derudover består den legitime interesse i at sikre Vellivs retsstilling. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores interesser ved at skrive til os med en beskrivelse af dine egne hensyn. Se hertil afsnit 3.2 om dine rettigheder.


Kilder
 • Dig selv
 • Det selskab du er ansat af
Opbevaring Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne behandles.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Modtagere af personoplysninger

Til mange af vores behandlingsaktiviteter benytter vi databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser. Når vi anvender databehandlere, er der altid indgået en databehandleraftale, der fastsætter behandlingens karakter, formål, type af personoplysninger, kategorier af registrerede og varighed.

Vi videregiver personoplysninger til Velliv Foreningen som beskrevet i afsnit 2.9.

Efter din død kan vi videregive dine personoplysninger til personer med tilknytning til din ordning i Velliv - fx den der er begunstiget. Se herom i afsnit 2.2.

Vi videregiver personoplysninger til myndigheder og andre tredjeparter (fx Finanstilsynet, Skattestyrelsen, advokat, revisor, politiet eller National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), når vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

Grundlaget for videregivelse af almindelige personoplysninger vil typisk være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. For følsomme personoplysninger vil det typisk databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Alternativt kan det være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g om behandling, der er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret. Det afhænger af situationen, og du orienteres, medmindre det kræves, at videregivelsen sker i fortrolighed.

I medfør af kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed (videregivelse/udnyttelse af fortrolige oplysninger) (pr. 1/1 2024 lov om forsikringsvirksomhed), indhenter vi dit samtykke til videregivelsen/udnyttelsen, når vi er forpligtet til det.

I forbindelse med IT-drift, herunder hosting, udvikling og support, kan vi i visse tilfælde overføre personoplysninger til selskaber, som er etableret i et land uden for EU/EØS. Når Velliv overfører dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU og EØS, sikrer vi, at dine personoplysninger og databeskyttelsesrettigheder er beskyttet på passende vis ved at sikre enten:

 • at Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet
 • at der anvendes standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet
 • at der implementeres supplerende foranstaltninger for de tredjelande, hvor lovgivningen i det pågældende land gør det aktuelt.

Du kan få nærmere oplysninger om Vellivs overførsel af dine personoplysninger til tredjelande ved at skrive til vores databeskyttelsesrådgiver her.

Velliv underretter hver modtager, som dine personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Retsgrundlaget for denne videregivelse er databeskyttelsesforordningens artikel 19.

 

3.2 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din rådgiver på mail eller telefon, eller du kan skrive til vores databeskyttelsesrådgiver her. Vi behandler sager om indsigt via indsigt@velliv.dk.

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder få udleveret en kopi.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden vores opbevaringsperiode udløber.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt til at få overført personoplysninger fra Velliv til en anden dataansvarlig.

Vi svarer dig inden for 30 dage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

3.3 Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer dig altid til at kontakte os først. Du finder oplysninger om Datatilsynets klagevejledning her.