Sådan behandler vi dine data

Hvis du er kunde hos os, kan du her læse, hvordan vi behandler dine data.

 • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Velliv er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

  Velliv
  Att.: Niels-Peter Kjølbye
  Lautrupvang 10 
  2750 Ballerup
  dpo@velliv.dk
  CVR-nr.: 24260577 
  DPO ansvarlig: 22 16 53 05
  Telefon: 70 33 99 99

 • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 


  Brev:
  Velliv, Pension & Livsforsikring
  Att.: Databeskyttelsesrådgiver 
  Lautrupvang 10 
  2750 Ballerup

  Email:
  dpo@velliv.dk


 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Ved oprettelse af en pensions- og/eller en forsikringsordning skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere din ordning. Vi bruger oplysningerne til opfyldelse af den aftale, vi indgår med dig, herunder rådgivning, kundepleje, administration og udvikling samt lovpligtige indberetninger.  

  Behandlingen af dine oplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

  Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

  Du kan læse mere om samtykke under "Retten til at trække samtykke tilbage"

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, lønoplysning og stillingsbetegnelse.

  Vi indhenter dit cpr.nr. 

  Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger. Vi indsamler og behandler kun helbredsoplysninger, når du har givet dit samtykke til det. Oplysningerne får vi fra dig selv, offentlige myndigheder, autoriserede sundhedspersoner, Videncenter for Helbred & Forsikring eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser.

 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger.

  Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være dit pengeinstitut, forsikringsmæglere og forsikringsagenter, forsikringsselskaber/pensionskasser eller offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen og Finanstilsynet.

 • Hvor dine personoplysninger stammer fra

  De oplysninger, vi modtager, kommer fra dig selv. Derudover modtager vi oplysninger fra det offentlige, herunder Skattestyrelsen og Det centrale Personregister.

  Hvis du vælger at overføre en pensionsordning fra en anden pensionsleverandør, vil vi almindeligvis også modtage oplysninger fra det selskab.

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. Dine personoplysninger vil blive slettet 10 år efter dit kundeforholds ophør.

  Hvis denne begæring ikke resulterer i et kundeforhold, vil dine oplysninger blive slettet efter tre måneder. 

  Hvis din begæring ikke kan antages på grund af helbredsoplysninger, opbevarer vi dine oplysninger i et år, hvorefter vi sletter dine oplysninger.

 • Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis behandling af dine oplysninger sker på baggrund af samtykke til markedsføring eller videregivelse, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

 • Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

  Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling 
  Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet.

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet

  Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du er utilfreds med eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger. Kontaktoplysninger fremgår af afsnit 2.

  Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Vellivs behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på datatilsynet.dk.