Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

I Velliv er samfundsansvar og bæredygtighed en integreret del af Vellivs forretningsstrategi, og vi arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU - den såkaldte disclosureforordning har vi i det følgende beskrevet bæredygtighedsoplysninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Integration af bæredygtighedsrisici

Velliv arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Måden, hvorpå Velliv arbejder med bæredygtighedsrisici, fremgår af politikken for ansvarlig investering og aktivt ejerskab

Bæredygtighedsrisici integreres i Vellivs investeringsbeslutninger og er en integreret del af investeringsstrategien i Velliv.

En utilstrækkelig integration af bæredygtighedsrisici hos Vellivs porteføljeselskaber kan potentielt udgøre en risiko for investeringsafkastet. Derfor overvåges Vellivs investeringer løbende og de samarbejdspartnere, der investerer på Vellivs vegne. Integrationen af bæredygtighedsrisici er beskrevet i flere detaljer i politikken.

Negative bæredygtighedsvirkninger (PAI)

Næsten alle økonomiske aktiviteter kan potentielt have negative bæredygtighedsvirkninger. I Velliv forsøger vi at minimere de væsentligste potentielle negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer som fx klima, miljø og sociale faktorer.

Måden, vi gør det på, er ved løbende at overvåge vores investeringer, hvor vi screener dem i forhold til potentielle negative indvirkninger på den verden vi lever i. Screeningen foretages med udgangspunkt i internationale konventioner og principper for samfundsansvar samt fastsatte krav til f.eks. kul og oliesand.

Aktivt ejerskab er en vigtig del af Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer. Formålet med aktivt ejerskab er at fremme den langsigtede værdiskabelse af de selskaber vi investerer i, til gavn for vores kunder – og hensynet til miljø og samfund. Det vil sige, hvis en virksomhed ikke overholder Vellivs fastsatte normer, søger vi – ofte sammen med andre investorer – at påvirke virksomheden til at ændre adfærd.

Baseret på resultater af vores screening kan Velliv forespørge og anmode om en forklaring/rapportering fra selskaber involveret i alvorlige kontroverser vedrørende problemstillinger med en negativ indvirkning på bæredygtighed. En del af denne dialog kan også foregå via den kapitalforvalter, der investerer på Vellivs vegne. Hvis dialogen ikke giver mærkbare resultater på selskabernes ageren, kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes fra Vellivs investeringsunivers. Velliv udøver derudover aktivt ejerskab ved at stemme på generalforsamlinger i de selskaber der investeres i.

Vi er også løbende i dialog med vores eksterne forvaltere for at forstå og minimere risici ved vores investereringer herunder også bæredygtighedsrisici og for at sikre størst mulig hensyntagen til miljø og samfund. En del af vores monitorering af forvalterne foregår ved en løbende opfølgning og kontrol af forvalternes håndtering af ESG-relaterede risici, efterlevelsen af Velliv eksklusionsliste, udøvelse af aktivt ejerskab m.m.

Vi offentliggør en eksklusionsliste over de virksomheder, vi har fravalgt som en investeringsmulighed. Eksklusionslisten offentliggøres på vores hjemmeside.

I Velliv er vi opmærksom på vores investeringers CO2 aftryk, og vi ønsker at minimere den negative effekt CO2 udledningen fra vores investeringer har på klima og miljø. Vi rapporterer løbende på CO2-aftrykket for porteføljen, der indgår i produktet VækstPension Aftryk samt Vellivs noterede portefølje for de øvrige pensionsprodukter. Se mere i Vellivs klimarapport her.

I takt med at datagrundlaget udvikles vil vi også rapporterer på en række yderligere indikatorer for de negative bæredygtighedsvirkninger vores investeringer kan have. Se mere om vores arbejde med aktivt ejerskab her

Vellivs politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab beskriver Vellivs tilgang til håndtering af potentielle negative bæredygtighedsvirkninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Produkter med bæredygtighedskarakteristika

I Velliv har vi som målsætning at skabe det bedst mulige afkast under størst mulig hensyntagen til miljø og samfund, når vi investerer på vegne af vores kunder. Den filosofi er afgørende, når det handler om vores opsparingsprodukter VækstPension Aftryk, VækstPension Aktiv og VækstPension Index, samt når du investerer via vores balancerede fonde i LinkPension. Alle de nævnte opsparingsprodukter fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Produkterne er kategoriseret som artikel 8 produkter i EU Disclosure-forordningen.

Læs mere om produkternes miljømæssige og sociale karakteristika, hvilken investeringsstrategi der ligger bag, andelen af bæredygtige investeringer samt hvilke politikker, der ligger bag i de enkle produkters bæredygtighedsdokument: 

Alle oplysningerne er givet for risikoprofilen Mellem risiko. Når du opretter eller ændre et opsparingsprodukt, vil du modtage oplysninger svarende til den risikoprofil, du har valgt.

Metoder, data og begrænsninger

I Velliv måler, analyserer og vurderer vi, hvordan det går med at fremme de miljømæssige og sociale karakteristika i vores investeringer og produkter. Vi har derfor brug for bæredygtighedsrelaterede data om investeringerne og metoder, som hjælper med at vurdere disse data.

Metode til at måle på bæredygtighedskarakteristika
For at vurdere, hvordan investeringerne i vores produkter fremmer de miljømæssige og sociale karakteristika, måler vi blandt andet, hvor meget investeringerne bidrager til et eller flere af FN’s verdensmål. Det sker med udgangspunkt i SDI AOP’s taksonomi for noterede investeringers bidrag til FN’s verdensmål.

Metode til at måle andel af bæredygtige investeringer
I opgørelsen af andel af bæredygtige investeringer følger vi EU’s definition af en bæredygtig investering.

Det betyder, at vi måler på tre kriterier for at afgøre, om en investering kan defineres som bæredygtig. Kriterierne er:

  1. Bæredygtigt bidrag gennem den økonomiske aktivitet
  2. Ikke at gøre væsentlig skade på andre miljømæssige eller sociale mål
  3. Følge god ledelsespraksis

Kriteriet om bæredygtigt bidrag:
Vi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt EU’s taksonomi for at vurdere, om en økonomisk aktivitet bidrager til miljømæssige og/eller sociale mål.

For at måle på bidrag til FN’s verdensmål benytter vi SDI AOP’s taksonomi for noterede investeringer. Velliv har valgt, at det alene er investeringer, hvor netto over 50% af omsætningen bidrager positivt til verdensmålene, der medregnes ved opgørelsen af andel bæredygtige investeringer. Yderligere vurderes andelen af bæredygtige investeringer i de unoterede aktiver ud fra investeringernes formål, og således at investeringer i vedvarende energi, certificeret skov, samt certificerede ejendomme medregnes. Endelig indgår grønne og sociale obligationer samt impact investeringer i opgørelsen.

For måling af om aktiviteterne er i overensstemmelse med EU’s taksonomi anvender vi rapporterede data fra Sustainalytics, når data bliver tilgængelige

Kriteriet om ikke at gøre væsentlig skade:
I forhold til at måle på, hvorvidt investeringerne har væsentlig negativ indvirkning på andre miljømæssige eller sociale mål, har vi valgt at tage udgangspunkt i de af EU definerede negative bæredygtighedsindvirkninger (PAI’er). Vores primære fokus er på, at investeringen ikke beskæftiger sig med kul eller oliesand, at investeringen ikke er involveret i kontroversielle våben, og at investeringen ikke bryder med FN’s Global Compact-principper eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Kriteriet om at følge god ledelsespraksis:
Endelig vurderer vi investeringernes evne til at efterleve praksis for god selskabsledelse. Der inkluderes hensyn til såvel arbejdstager- og menneskerettigheder samt håndtering af miljø og korruption. For at måle på god ledelsespraksis gør vi brug af data fra en række forskellige dataleverandører, herunder ISS ESG og Sustainalytics.

Data fra eksterne kilder
Vi benytter data fra eksterne leverandører og fondsforvalterne til at måle på de miljømæssige og sociale karakteristika, samt kriterierne om bæredygtigt bidrag, ikke at gøre væsentlig skade og god ledelsespraksis. De eksterne data leverandører er bl.a. ISS ESG, Sustainalytics og SDI AOP.

De data, vi får leveret, kontrollerer vi løbende for at sikre datakvaliteten. Vi indhenter yderligere data, hvis der er behov for det.

Vi har anerkendte og efterprøvede systemer, som behandler de leverede ESG-data efter de forretningsgange og arbejdsgange, der gælder på området som bygger på samme principper som gælder for finansielle data. På områder, hvor vi endnu ikke får data, oplyser vi ingen værdier.

Begrænsninger i forhold til metoder og data
Omfanget og kvaliteten af tilgængelige bæredygtighedsdata varierer fortsat. Det er en naturlig følge af tidsplanen for den regulering, der skal sikre tilgængelige data på området. I Velliv har vi pt. primært data på noterede selskaber, og i mindre grad på unoterede investeringer.

Vi forventer, at både omfanget og kvaliteten af tilgængelige data vil blive bedre i de kommende år, hvor der også kommer øgede krav til rapportering på området. Desuden forventer vi, at forbedring af adgang til data samt erfaringer med området generelt i branchen vil betyde, at metoder og tilgang skal tilpasses. De tilgængelige data, Vellivs besluttede metoder og den implementerede systemunderstøttelse sikrer, at vi løbende kan følge og vurdere fremme af miljømæssige og sociale karakteristika samt udviklingen i andelen af bæredygtige investeringer. Begrænsningerne påvirker således ikke opfyldelse af de bæredygtighedskarakteristika vi stiller i udsigt overfor kunden.

Overvågning og due diligence

I Velliv overvåger vi løbende om investeringerne er i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Viser data, analyser eller screeninger, at der er uoverensstemmelse, går vi i dialog eller ekskluderer investeringerne. Der er flere oplysninger om vores arbejde med aktivt ejerskab samt adgang til vores eksklusionslister på siden om ansvarlige investeringer og bæredygtighed.

Udvælgelse af investeringer sker primært via eksterne forvaltere. For at sikre, at udvælgelsen sker i overensstemmelse med Vellivs holdninger og politik på området, foretages der løbende vurderinger af forvalternes kvaliteter, metoder og processer.

Den konkrete due diligence-proces af de udvalgte forvaltere afhænger af aktivklasse og investeringstilgang. For unoterede investeringer (Alternative Investeringer og Ejendomme), der er karakteriseret ved lav datatilgængelighed og illikviditet, er ESG-due diligence-processen længerevarende og beror i højere grad på subjektive vurderinger af forvalternes kapaciteter, metoder, processer og historiske og faktiske investeringer. Due-diligence af forvaltere af børsnoterede aktiver i baseres i højere grad på kvantitative forhold såsom ESG-nøgletal og CO2 eksponeringer og fremadrettede scenarieanalyser.