Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

I Velliv er samfundsansvar og bæredygtighed en integreret del af Vellivs forretningsstrategi, og vi arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU - den såkaldte disclosureforordning har vi i det følgende beskrevet bæredygtighedsoplysninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Integration af bæredygtighedsrisici

Velliv arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Måden, hvorpå Velliv arbejder med bæredygtighedsrisici, fremgår af politikken for ansvarlig investering og aktivt ejerskab

Bæredygtighedsrisici integreres i Vellivs investeringsbeslutninger og er en integreret del af investeringsstrategien i Velliv.

En utilstrækkelig integration af bæredygtighedsrisici hos Vellivs porteføljeselskaber kan potentielt udgøre en risiko for investeringsafkastet. Derfor overvåges Vellivs investeringer løbende og de samarbejdspartnere, der investerer på Vellivs vegne. Integrationen af bæredygtighedsrisici er beskrevet i flere detaljer i politikken.

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI)

Næsten alle økonomiske aktiviteter kan potentielt have negative bæredygtighedsvirkninger. I Velliv forsøger vi at minimere de væsentligste potentielle negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer som fx klima, miljø og sociale faktorer.

Måden, vi gør det på, er ved at vi indledningsvist ekskluderer en række industrier og selskaber samtidigt med, at vi løbende screener vores investeringer og evaluerer på en række indikatorer. Screeningen foretages med udgangspunkt i internationale konventioner og principper for ansvarlig virksomhedsledelse samt i politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab fastsatte krav på forretningsområder, som vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på samfund og miljø, f.eks. kontroversielle våben og fossile brændstoffer.

Aktivt ejerskab er en vigtig del af Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer. Formålet med aktivt ejerskab er at fremme den langsigtede værdiskabelse af de selskaber vi investerer i, til gavn for vores kunder – og hensynet til miljø og samfund. Det vil sige, hvis en virksomhed ikke overholder Vellivs fastsatte normer, søger vi – ofte sammen med andre investorer – at påvirke virksomheden til at ændre adfærd.

Baseret på resultater af vores screening kan Velliv forespørge og anmode om en forklaring/rapportering fra selskaber involveret i alvorlige kontroverser vedrørende problemstillinger med en negativ indvirkning på bæredygtighed. En del af denne dialog kan også foregå via den kapitalforvalter, der investerer på Vellivs vegne. Hvis dialogen ikke giver mærkbare resultater på selskabernes ageren, kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes fra Vellivs investeringsunivers.

Velliv udøver derudover aktivt ejerskab ved at stemme på generalforsamlinger i de selskaber der investeres i. Når der stemmes, sker det med udgangspunkt i Vellivs egen eller de eksterne forvalteres stemmepolitik.

Forud for valg af en ekstern forvalter, udføres en due diligence analyse, hvori forvalterens håndtering af bæredygtighedsrisici og de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgår som en integreret del af udvælgelsen. Vi er også løbende i dialog med vores eksterne forvaltere for at forstå og minimere risici ved vores investereringer og for at sikre størst mulig hensyntagen til miljø og samfund. En del af vores monitorering af forvalterne foregår ved en løbende opfølgning og kontrol af forvalternes håndtering af ESG-relaterede risici, efterlevelsen af Velliv eksklusionsliste, udøvelse af aktivt ejerskab m.m

Vi offentliggør en eksklusionsliste over de virksomheder, vi har fravalgt som en investeringsmulighed. Eksklusionslisten offentliggøres på vores hjemmeside. Velliv kan kun sikre efterlevelsen af eksklusionskriteriet i investeringer, hvor vi har bestemmende indflydelse. 

I Velliv er vi opmærksom på vores investeringers CO2 aftryk, og vi ønsker at minimere den negative effekt CO2-udledningen fra vores investeringer har på klima og miljø. Se mere. Se mere i Vellivs klimarapport her.

Vellivs politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab beskriver Vellivs tilgang til håndtering af potentielle negative bæredygtighedsvirkninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Læs mere om vores arbejde med negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i Vellivs Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Produkter med bæredygtighedskarakteristika

I Velliv har vi som målsætning at skabe det bedst mulige afkast under størst mulig hensyntagen til miljø og samfund, når vi investerer på vegne af vores kunder. Den filosofi er afgørende, når det handler om vores opsparingsprodukter VækstPension Aftryk, VækstPension Aktiv og VækstPension Index, samt når du investerer via vores balancerede fonde i LinkPension. Alle de nævnte opsparingsprodukter fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Produkterne er kategoriseret som artikel 8 produkter i EU Disclosure-forordningen.

Læs mere om produkternes miljømæssige og sociale karakteristika, hvilken investeringsstrategi der ligger bag, andelen af bæredygtige investeringer, metoder, data, politikker m.m. i de enkle produkters bæredygtighedsdokument: