Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

I Velliv er samfundsansvar og bæredygtighed en integreret del af Vellivs forretningsstrategi, og vi arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU - den såkaldte disclosureforordning har vi i det følgende beskrevet bæredygtighedsoplysninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Integration af bæredygtighedsrisici

Velliv arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Måden, hvorpå Velliv arbejder med bæredygtighedsrisici, fremgår af politikken for ansvarlig investering og aktivt ejerskab

Bæredygtighedsrisici integreres i Vellivs investeringsbeslutninger og er en integreret del af investeringsstrategien i Velliv.

En utilstrækkelig integration af bæredygtighedsrisici hos Vellivs porteføljeselskaber kan potentielt udgøre en risiko for investeringsafkastet. Derfor overvåges Vellivs investeringer løbende og de samarbejdspartnere, der investerer på Vellivs vegne. Integrationen af bæredygtighedsrisici er beskrevet i flere detaljer i politikken. Hent pdf-dokumentet  nedenfor og få overblikket.

Integration af bæredygtighedsrisici  

Negative bæredygtighedsvirkninger (PAI)

Næsten alle økonomiske aktiviteter kan potentielt have negative bæredygtighedsvirkninger. I Velliv forsøger vi at minimere de væsentligste potentielle negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer som fx klima, miljø og sociale faktorer.

Måden, vi gør det på, er ved løbende at overvåge vores investeringer, hvor vi screener dem i forhold til potentielle negative indvirkninger på den verden vi lever i. Screeningen foretages med udgangspunkt i internationale konventioner og principper for samfundsansvar samt fastsatte krav til f.eks. kul og oliesand.

Aktivt ejerskab er en vigtig del af Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer. Formålet med aktivt ejerskab er at fremme den langsigtede værdiskabelse af de selskaber vi investerer i, til gavn for vores kunder – og hensynet til miljø og samfund. Det vil sige, hvis en virksomhed ikke overholder Vellivs fastsatte normer, søger vi – ofte sammen med andre investorer – at påvirke virksomheden til at ændre adfærd.

Baseret på resultater af vores screening kan Velliv forespørge og anmode om en forklaring/rapportering fra selskaber involveret i alvorlige kontroverser vedrørende problemstillinger med en negativ indvirkning på bæredygtighed. En del af denne dialog kan også foregå via den kapitalforvalter, der investerer på Vellivs vegne. Hvis dialogen ikke giver mærkbare resultater på selskabernes ageren, kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes fra Vellivs investeringsunivers. Velliv udøver derudover aktivt ejerskab ved at stemme på generalforsamlinger i de selskaber der investeres i.

Vi er også løbende i dialog med vores eksterne forvaltere for at forstå og minimere risici ved vores investereringer herunder også bæredygtighedsrisici og for at sikre størst mulig hensyntagen til miljø og samfund. En del af vores monitorering af forvalterne foregår ved en løbende opfølgning og kontrol af forvalternes håndtering af ESG-relaterede risici, efterlevelsen af Velliv eksklusionsliste, udøvelse af aktivt ejerskab m.m.

Vi offentliggør en eksklusionsliste over de virksomheder, vi har fravalgt som en investeringsmulighed. Eksklusionslisten offentliggøres på vores hjemmeside.

I Velliv er vi opmærksom på vores investeringers CO2 aftryk, og vi ønsker at minimere den negative effekt CO2 udledningen fra vores investeringer har på klima og miljø. Vi rapporterer løbende på CO2-aftrykket for porteføljen, der indgår i produktet VækstPension Aftryk samt Vellivs noterede portefølje for de øvrige pensionsprodukter. Se mere i Vellivs klimarapport her.

I takt med at datagrundlaget udvikles vil vi også rapporterer på en række yderligere indikatorer for de negative bæredygtighedsvirkninger vores investeringer kan have. Se mere om vores arbejde med aktivt ejerskab her

Vellivs politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab beskriver Vellivs tilgang til håndtering af potentielle negative bæredygtighedsvirkninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Produkter med bæredygtighedskarakteristika

I Velliv har vi som målsætning at skabe det bedst mulige afkast under størst mulig hensyntagen til miljø og samfund, når vi investerer på vegne af vores kunder. Den filosofi er afgørende, når det handler om vores opsparingsprodukter VækstPension Aftryk, VækstPension Aktiv og VækstPension Index, der alle fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Produkterne er kategoriseret som artikel 8 produkter i EU Disclosure-forordningen.

Læs mere om hvilke karakteristika de tre produkter har, samt hvilken investeringsstrategi der ligger bag m.m. i flg. dokumenter: 

Bæredygtighedsoplysninger

Oplysningerne er givet i overensstemmelse med de gældende regler, som fremgår af EU Disclosure-forordningen (EU2019/2088).