Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

I Velliv er samfundsansvar og bæredygtighed en integreret del af Vellivs forretningsstrategi, og vi arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU - den såkaldte disclosureforordning har vi i det følgende beskrevet de bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Vellivs investeringsaktiviteter.

Integration af bæredygtighedsrisici

Velliv arbejder aktivt med de bæredygtighedsrisici, som er en naturlig følge af Vellivs aktiviteter. Måden, hvorpå Velliv arbejder med bæredygtighedsrisici, fremgår af de relevante interne politikker herom

Politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab

Bæredygtighedsrisici integreres i Vellivs investeringsbeslutninger og er en integreret del af investeringsstrategien i Velliv.

Vellivs investeringer følger de principper og den praksis, som fremgår af politikken for ansvarlig investering og aktivt ejerskab. Med udgangspunkt i politikken analyserer vi vores porteføljeselskabers ESG-risici - også kendt som bæredygtighedsrisici - og får på den måde en større indsigt i hvilke bæredygtighedsrisici, der er i de selskaber vi investerer i. Det betyder blandt andet, at vi løbende overvåger vores investeringer og de samarbejdspartnere, der investerer på vores vegne. Vellivs politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab tager udgangspunkt i internationale principper og retningslinjer for selskabers samfundsansvar herunder bl.a. FN’s Global Compact og FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI).

Politik for ansvarlige investering og aktivt ejerskab

Politik for samfundsansvar

Politikken afspejler Vellivs arbejde for at imødegå risikoen for, at Vellivs aktiviteter kan påvirke samfundet negativt. Risikoen udspringer både af Vellivs investeringer, Vellivs leverandører og samarbejdspartnere og den måde som Velliv selv driver forretning på.

Arbejdet med at minimere Vellivs negative samfundsmæssige påvirkninger sker ud fra princippet ”do no harm”. Til denne del af arbejdet bruges FN’s Global Compact som ramme for kommunikationen om selskabets fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse, herunder særligt på områderne  menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, god forretningsskik samt miljø og klima.

Vellivs arbejde med at skabe et positivt samfundsmæssigt aftryk har desuden FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme. Det er målet at indsatsen skal afspejles direkte i den måde, som Velliv driver forretning på og på denne måde komme kunder, medarbejdere og samfundet til gode.

Politik for aflønning

Aflønning i Velliv skal understøtte en sund og effektiv forretning og en god risikostyring. I forbindelse med aflønning skal der desuden sikres en balanceret aflønning, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, herunder i forhold til bæredygtighedsrisici. Derfor gælder der særlige regler for variabel løn til bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, som ellers kan udgøre en særlig eksponering over for denne type risici. Hvor det er relevant, indgår Vellivs bæredygtighedsmål blandt de ikke-finansielle succeskriterier for, hvornår der kan tildeles variable løndele til både ledere og medarbejdere.

Politik for aflønning

Negative bæredygtighedsvirkninger

Næsten alle økonomiske aktiviteter kan potentielt have negative bæredygtighedsvirkninger. I Velliv forsøger vi at minimere de væsentligste potentielle negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer som fx klima, miljø og sociale faktorer.

Måden, vi gør det på, er ved løbende at overvåge vores investeringer, hvor vi screener dem i forhold til potentielle negative indvirkninger på den verden vi lever i. Screeningen foretages med udgangspunkt i internationale konventioner og principper for samfundsansvar samt fastsatte krav til f.eks. kul og oliesand.

Aktivt ejerskab er en vigtig del af Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer. Formålet med aktivt ejerskab er at fremme den langsigtede værdiskabelse af de selskaber vi investerer i, til gavn for vores kunder – og hensynet til miljø og samfund. Det vil sige, hvis en virksomhed ikke overholder Vellivs fastsatte normer, søger vi – ofte sammen med andre investorer – at påvirke virksomheden til at ændre adfærd.

Baseret på resultater af vores screening kan Velliv forespørge og anmode om en forklaring/rapportering fra selskaber involveret i alvorlige kontroverser vedrørende problemstillinger med en negativ indvirkning på bæredygtighed. En del af denne dialog kan også foregå via den kapitalforvalter, der investerer på Vellivs vegne. Hvis dialogen ikke giver mærkbare resultater på selskabernes ageren, kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes fra Vellivs investeringsunivers. Velliv udøver derudover aktivt ejerskab ved at stemme på generalforsamlinger i de selskaber der investeres i.

Vi er også løbende i dialog med vores eksterne forvaltere for at forstå og minimere risici ved vores investereringer herunder også bæredygtighedsrisici og for at sikre størst mulig hensyntagen til miljø og samfund. En del af vores monitorering af forvalterne foregår ved en løbende opfølgning og kontrol af forvalternes håndtering af ESG-relaterede risici, efterlevelsen af Velliv eksklusionsliste, udøvelse af aktivt ejerskab m.m.

Vi offentliggør en eksklusionsliste over de virksomheder, vi har fravalgt som en investeringsmulighed. Eksklusionslisten offentliggøres på vores hjemmeside.

I Velliv er vi opmærksom på vores investeringers CO2 aftryk, og vi ønsker at minimere den negative effekt CO2 udledningen fra vores investeringer har på klima og miljø. Vi rapporterer løbende på CO2-aftrykket for porteføljen, der indgår i produktet VækstPension Aftryk samt Vellivs noterede portefølje for de øvrige pensionsprodukter. Se mere i Vellivs klimarapport her.

I takt med at datagrundlaget udvikles vil vi også rapporterer på en række yderligere indikatorer for de negative bæredygtighedsvirkninger vores investeringer kan have. Se mere om vores arbejde med aktivt ejerskab her

Produkter med bæredygtighedskarakteristika

VækstPension Aftryk

I Velliv har vi som målsætning at skabe det bedst mulige afkast under størst mulig hensyntagen til miljø og samfund, når vi investerer på vegne af vores kunder. Den filosofi er også afgørende, når det handler om vores investeringsprodukt VækstPension Aftryk. Det følgende beskriver, hvad VækstPension Aftryk indeholder, hvilke karakteristika produktet har, samt hvilken investeringsstrategi der ligger bag. Oplysningerne er givet i overensstemmelse med de gældende regler, som fremgår af EU Disclosure-forordningen (EU2019/2088).

VækstPension Aftryk fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. VækstPension Aftryk følger ikke et reference benchmark for at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika som VækstPension Aftryk fremmer.

Hvilke sociale eller miljømæssige karakteristika fremmer VækstPension Aftryk?

VækstPension Aftryk er karakteriseret ved, at der investeres i aktiver (fonde, aktier og obligationer), som enten lever op til skærpede krav om miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) kvaliteter, eller som understøtter løsning af miljø- og samfundsmæssige udfordringer. Samtidig er produktet kendetegnet ved at ekskludere selskaber, som er beskæftiget med alkohol, tobak, fossile brændsler, våben, spil og pornografi.

Hvilken investeringsstrategi følger VækstPension Aftryk?

VækstPension Aftryk har en ambition om at balancere det højest mulige afkast med det bedst mulige miljø- og samfundsmæssige aftryk opgjort ved et lavere CO2-aftryk og en højere ESG-rating end et sammenligneligt globalt markedsindeks.

Investeringerne i VækstPension Aftryk gennemføres på baggrund af en målrettet udvælgelsesproces indenfor et bredt spektrum af investeringsmuligheder (fx noterede og unoterede aktier, virksomhedskreditter og obligationer). For at opnå et bedre aftryk på samfund og miljø, er investeringsstrategien for dette produkt sammensat således, at der primært tilvælges investeringer i:

  • ESG-fonde
  • fokuseret klima- og miljøinvesteringer
  • grønne obligationer
  • impact fonde.

Strategien har et overordnet fokus på at investere i selskaber med højere ESG-rating og lavere CO2-aftryk end andre sammenlignelige globale markedsindeks. Derudover er der bl.a. fokus på miljøbeskyttelse og alternativ energi, samt på at understøtte økonomisk effektivitet og ressourceudnyttelse i udviklingslande. Det vil sige fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø.

Der kan også investeres i fonde med statsobligationer og realkreditobligationer for at sikre, at produktet har de risiko- og afkastmæssige egenskaber, som er nødvendigt for et livscyklusprodukt som VækstPension Aftryk. Livscyklusprodukter er en produkttype inden for markedsrenteprodukter, hvor aktiv-allokering og risikoprofilen i produktet aftrappes, jo tættere man nærmer sig pensionsalderen.

Fravalgte sektorer

VækstPension Aftryk er sammensat af en række aktivt forvaltede fondsmandater, som primært administreres via eksterne kapitalforvaltere. Vi udvælger kapitalforvalterne nøje på baggrund af deres investeringsstrategi for de pågældende fonde med henblik på at sikre VækstPension Aftryks formål og strategiske målsætninger.

Som del af at opnå det bedst mulige miljø- og samfundsmæssige aftryk, fravælger vi også kontroversielle sektorer. Det vil sige, at vi ikke investerer i virksomheder, som har omsætning fra:

  • alkohol
  • tobak
  • fossile brændsler
  • våben
  • spil og pornografi

Vi vurderer ikke, at disse virksomheders aftryk er foreneligt med formålet for VækstPension Aftryk. Det er derfor et bindende kriterie for produktet, at der ikke investeres i disse sektorer. I praksis er der sat en grænse på 5 pct. for, hvor meget af en virksomheds omsætning, der må stamme fra de fravalgte sektorer. Grænsen på 5 pct. betyder i praksis, at der ingen aktivitet er i de fravalgte sektorer. 5 pct. er en gængs benyttet tærskelværdi i ESG-strategier, da det vil være meget vanskeligt at måle og kontrollere, at et selskab absolut ingen omsætning har i disse industrier. Fravælgelsen sker ved enten Vellivs eller forvalterens implementering af en sektor-screening, hvor selskaber med mere end 5 pct. omsætning fra de udvalgte sektorer udgår fra produktuniverset.

Der tillades kun at bryde grænsen på 5 pct. i de tilfælde, hvor en porteføljeforvalter har truffet et aktivt og velbegrundet valg om at inkludere et selskab, hvor der både er et overbevisende ESG- og investeringsgrundlag for investeringen. Et eksempel på et aktivt tilvalg kunne være en investering i fx et energiselskab, som kan dokumentere en transitionsstrategi i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, og som derfor kan vurderes til at være i overensstemmelse med VækstPension Aftryks formål.

Underliggende selskaber og tolerance for kritisabel selskabsadfærd

I VækstPension Aftryk bliver de underliggende selskaber, der investeres i, løbende monitoreret og screenet i overensstemmelse med den gældende praksis, som fremgår af Vellivs Politik for Ansvarlige Investeringer og Aktivt Ejerskab. Politikken for ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i internationale anerkendte principper og retningslinjer herunder FN Global Compact, de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, Paris-aftalen samt Skattekodeks for unoterede investeringer.

VækstPension Aftryk har derudover en lav tolerance for kritisabel selskabsadfærd. Det betyder, at kriteriet for fravælgelsen af selskaber, der vurderes at bryde internationale principper for selskabers samfundsansvar (herunder FN Global Compact), er skærpet sammenlignet med Vellivs andre investeringer.

Velliv vurderer løbende, med input fra vores forvaltere og eksterne serviceleverandør ISS (Institutional Shareholder Service), om der er selskaber, som bryder de nævnte retningslinjer og principper.

Aktiv-allokering i produktet

Produktet er sammensat således, at de bindende kriterier vedr. fravalg af selskaber gælder for hele porteføljen. Et aktivt tilvalg af fonde, som har de ønskede karakteristika på miljø og samfund, gælder for mere end 75 pct. af produktet – de resterende 25 pct. omfatter primært danske realkredit- og statsobligationer, hvis primære formål er at sikre, at produktet har den rette risikoprofil – tallene er gældende for et produkt med Mellem risiko og 15 år til pension.

Se mere om risikoprofiler og aktivallokering her

Hvor kan jeg finde mere information om produktet online?

Du kan finde mere information om vores produkt VækstPension Aftryk, herunder bl.a. investeringspolitik, beregnere, bæredygtighedsfaktorer og meget mere på velliv.dk/aftryk

Download Bæredygtighedsoplysninger:

Hent PDF