Hvad er Alternative Investeringer?

Alternative Investeringer er kort sagt alle slags investeringer, som ikke er aktier, obligationer eller kontanter. Det vil sige, at ejendomme, råvarer, infrastruktur og kapitalfonde med unoterede aktier (Private Equity) falder under den kategori.

Men også lidt mere eksotiske investeringer som skov, genforsikringsaftaler eller hedgefonde er en del af Vellivs investeringsunivers inden for Alternative Investeringer. Rationalet med at sprede investeringer over mange forskellige aktivklasser som aktier, obligationer og alternative investeringer i stedet for kun at investere i fx aktier, er risikoreducering gennem diversifikation, hvilket – populært sagt – betyder, at man ikke lægger alle sine æg i én kurv, men i stedet investerer i forskellige aktiver, som bliver påvirket af forskellige faktorer og dermed udglatter de udsving, der helt naturligt opstår på de finansielle markeder.

Generelt kan man sige, at Alternative Investeringer kan beskrives med én eller flere af nedenstående karakteristika:

  • Illikvide
  • Komplekse
  • Diversificerende
  • Inefficiente markeder
  • Indgangsbarrierer

Det kræver uden tvivl specialistviden at investere i Alternative Investeringer. Den viden har vi i Velliv – og det kan godt betale sig.

Hvorfor investere i Alternative Investeringer?

Vi konstruerer porteføljer med det formål at sikre vores kunders levestandard også i fremtiden. Det kræver, at vi genererer attraktive afkast. Men også at vi formår at beskytte vores kunders formue, når hårde vinde blæser på finansmarkederne. Især med lange opsparingshorisonter, som er typisk for pensionsopsparing, er det vigtigt, at købekraften af opsparingen ikke udvandes af inflationen. Alternative Investeringer hjælper os med at opfylde alle disse mål. Nogle reducerer risikoen gennem diversifikation, mens andre har et højt forventet afkast. Og nogle enkelte reducerer risikoen og har et højt forventet afkast.

Som det fremgår af figur 1, har Alternative Investeringer gennem historiske kriser vist, at de kan bidrage med at gøre porteføljer mere robuste.

Det kan de, da det er andre faktorer, som påvirker deres afkast sammenlignet med traditionelle obligations- og aktieinvesteringer, der udgør størstedelen af investeringerne. Infrastrukturinvesteringer (veje, broer, kloaker, vindmøller, mv.) er essentielle i en økonomi og har dermed relativ uelastisk efterspørgsel – populært sagt holder man ikke op med at bruge vand eller surfe på nettet, fordi verdensøkonomien er i recession. Og der opstår ikke flere naturkatastrofer, fordi centralbankerne hæver renten, hvorfor genforsikringskontrakterne ikke er påvirket af det økonomiske klima.
Sidst men ikke mindst har forvaltere af hedgefonde andre instrumenter til rådighed og kan blandt andet også skabe afkast på faldende markeder.

Men også når det går godt på finansmarkederne, er det en god idé at investere i Alternative Investeringer. Som vist i figur 2 kan de bidrage ganske betragteligt til det samlede afkast.

Når man investerer i Alternative Investeringer påtager man sig nogle andre risici end ved traditionelle aktiver, som fx illikviditet eller konstruktionsrisiko ved ejendoms- og infrastrukturprojekter. Det gør man som investor kun, hvis man bliver belønnet for det. Vi kalder det at høste risikopræmier. Men også det faktum, at markederne for Alternative Investeringer ikke er så transparente og likvide som aktiemarkedet, betyder, at man som erfaren investor kan generere et afkast.

 

Alternative Investeringer i Velliv

Vi har i Velliv lang erfaring med investering i Alternative Investeringer, som kan deles op i Private Equity, ’reale aktiver’ (skov og infrastruktur), ejendomme, illikvid kredit samt ’øvrige alternativer’, som dækker over hedgefonde m.fl.

Faktisk har vi i mere end 20 år investeret i Private Equity og har i dag en moden og veldiversificeret portefølje bestående af mere end 80 fonde, der er forvaltet af over 40 forskellige forvaltere. Fondene investerer ud fra forskellige strategier, hvor hovedvægten af fondene fokuserer på opkøb af veletablerede virksomheder (buyouts) og kun i mindre grad på opstartsvirksomheder (venture). Geografisk har porteføljen en global eksponering med en hovedvægt på de mest udviklede Private Equity-markeder i USA og Europa.

Vi er specialister i at vælge specialister

At styre et infrastrukturprojekt eller købe og sælge skove rundt om i verden kræver en del ressourcer og nogle helt specielle kompetencer. Derfor har vi specialiseret os i at finde og vælge de forvaltere, som netop er de bedste inden for deres felt og overlade arbejdet til dem. Og det gør vi faktisk så godt, at vi i 2015 vandt prisen for den bedste anvendelse af infrastruktur på den internationalt anerkendte Institutional Investor-konference i Stockholm.

Direkte investeringer på hjemmemarkedet

Mens vi er mest komfortable med at finde de bedste forvaltere i et givent marked og investere i fonde for at opnå spredning, så kan vi faktisk godt lide at være lidt tættere på investeringer i ejendomme på vores hjemmemarked.

Derudover deltager vi også i offentlig-private-partnerskaber (OPP) sammen med staten og har netop påbegyndt byggeriet af Udlændingestyrelsen i Næstved.

Alternative Investeringer udgør i Velliv 11 pct. af den forvaltede formue, mens ejendomme, som oftest også tæller som Alternative Investeringer, fylder 9 pct.

Som det fremgår af figur 1, har Alternative Investeringer gennem historiske kriser vist, at de kan bidrage med at gøre porteføljer mere robuste. For at forstå de bagvedliggende faktorer og om det er en generel robusthed har vores chef for Alternative Investeringer, Christoph Junge, lavet en omfattende analyse af forskellige Alternative Investeringer gennem historiske kriser. For Velliv er det vigtigt at alle risici forstås til bunds for at træffe de rigtige investeringsbeslutninger. Analysens resultater har dermed en direkte indflydelse på den lagte investeringsstrategi for alternative investeringer.