Vilkår for Pensionsportalen

Pensionsportalen er Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, (herefter Velliv) online serviceydelse der giver adgang for dig som pensionsansvarlig, kontaktperson, mægler eller anden administrator til din virksomheds eller virksomheders pensionsordning. Pensionsportalen giver dig blandt andet adgang til oplysninger om firmapensionsaftalen, medarbejdernes pensionsordninger og ændringsmuligheder.

§ 1 Generelt
Når du oprettes som bruger af Pensionsportalen er denne en personlig adgang til portalen. Adgangen er alene til brugere som efter firmapensionsaftalen er berettiget til efter aftale med Velliv at anvende Pensionsportalen. Du er forpligtet til at sikre at denne adgang ikke misbruges og skal derfor holde din adgang hemmelig. Ved misbrug vil du kunne holdes ansvarlig og du vil kunne blive udelukket fra at anvende pensionsportalen fremover, jf. afsnittet om dine forpligtelser og ansvar. 

Aftalen om anvendelse af pensionsportalen er en selvstændig aftale og ændrer ikke på de til enhver tid gældende vilkår og bestemmelser for den underliggende firmapensionsaftale og de forpligtelser der følger heraf.  

Adgang til portalen forudsætter, at du som bruger er defineret ved en rolle og tilknyttet adgang se § 3 roller og adgang.  

Selvom adgangen til Pensionsportalen er en personlig adgang er der tale om en virksomhedsbestemt adgang der forudsætter indgåelse af en firmapensionsaftale eller rammeaftale med Velliv.  

Adgangen kan også gives til mæglere og andre, der administrerer en virksomheds firmapensionsaftale med Velliv. Disse vil være underlagt de samme vilkår herunder forpligtelser, der følger af den underliggende firmapensionsaftale eller rammeaftale og/eller selvstændige aftale med Velliv.   

§ 2 Anvendelse
Pensionsportalen udbygges løbende med nye features og adgangen giver dig blandt andet mulighed for at se oplysninger om firmapensionsaftalen og de enkelte medarbejderes pensionsordninger, tilmelde og afmelde/fratræde medarbejdere, foretage løn- og bidragsændringer, indberette orlov, skifte medarbejdergrupper og se historik for foretagne aktiviteter. 

Det er brugerens ansvar at oplysninger herunder brugeroplysninger mv. til hver en tid er opdaterede og korrekte.   

§ 3 Roller og adgang
Din brugeraftale omfatter at du bliver tildelt en bestemt rolle og adgang ved oprettelse i Pensionsportalen.  

Du er ansvarlig for at orientere os om ændringer, der medfører, at din rolle og adgang skal opdateres eller ophøre. Ved manglende orientering af ændringen, kan Velliv straks lukke for og ophøre adgangen til pensionsportalen for din specifikke adgang, men også for de øvrige adgange som virksomheden har til Pensionsportalen.  

§ 4 Nedbrud eller anden svigt 
I tilfælde af, at pensionsportalen ikke kan anvendes f.eks. på grund af nedbrud eller andet pludseligt svigt, vil Velliv bestræbe sig på så hurtigt som muligt at få genetableret adgangen. Dette ændrer dog ikke ved dit ansvar for at efterleve de forpligtelser, der følger af firmapensionsaftalen/rammeaftalen mv.  indgået mellem virksomheden og Velliv, herunder f.eks. orientering om fratrædelse, lønændringer mv.  

Velliv kan ikke gøres ansvarlig for manglende mulighed for at anvende pensionsportalens ydelser i tilfælde af nedbrud eller andet svigt.  

Du vil have mulighed for at kontakte Velliv via mail eller telefon, se nærmere under kontaktdetaljer.  

§ 5 Forpligtelser og ansvar 
Du vil til enhver tid være forpligtet til at overholde de vilkår og bestemmelser, der følger af firmapensionsaftalen og dennes bilag. Blandt andet indtastning af løn- og bidragsændringer, fratrædelse mv.  Se i øvrigt §10, ansvar for brug af Pensionsportalen.  

§ 6 Adgang til pensionsportalen 

Du logger ind på pensionsportalen ved at anvende dit MitID Erhverv.

Ved oprettelse skal du oplyse os om dit UUID-nummer (Universal Unique Identifier), der er dit unikke ID. UUID-nummeret kan findes på din bruger profil via jeres administratorportal for MitID Erhverv.

Når du er oprettet via vores tilmeldingsformular og har modtaget bekræftelse fra os, har du herefter adgang til Pensionsportalen.  

§ 7 Tekniske krav 
Adgang til Pensionsportalen forudsætter en standard browser med adgang til internettet. Microsoft Edge og Google Chrome 9.0 samt senere versioner understøttes. Microsoft Explorer understøttes ikke. Pensionsportalens indgang findes på www.velliv.dk. 

§ 8 Ændring af betingelser 
Velliv kan med en måneds varsel ændre Vilkår for Pensionsportalen. Ændringen vil som udgangspunkt blive meddelt via pensionsportalen. Ønsker du ikke at være bundet af de nye Vilkår for Pensionsportalen, skal du orientere os inden udløbet af varslet, herefter vil aftalen og din adgang ophøre på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler.  

Ophørslen vil ikke ændre på de forpligtelser som der efter firmepensionsaftalen er pålagt virksomheden, herunder f.eks. orientering om løn- og bidragsændringer samt fratrædelse 

§ 9 Ansvar for brug af pensionsportalen  
9.1 Dit ansvar som bruger 
Adgangen til Pensionsportalen er personlig og du må ikke videregive dine loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til andre. Det er ikke muligt at give fuldmagt til at anvende din adgang til andre.

Det er dit ansvar at oplysninger herunder brugeroplysninger mv. til hver en tid er opdaterede og korrekte Du er i øvrigt underlagt de vilkår og betingelser, der følger af den underliggende firmapensionsaftale eller rammeaftale og/eller selvstændige aftale med Velliv, samt vilkår for brug af www.velliv.dk. 

9.1.2 Misbrug af adgang 
Hvis du finder ud af, eller mistænker misbrug af din personlige adgang, skal du straks orientere Velliv.  

Du eller virksomheden hæfter selv for misbrug som følge af at en anden har anvendt dine loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) og:  

  • Du har undladt at underrette os straks, efter du har opdaget at en anden er blevet bekendt med dine loginoplysninger.
  • Du har oplyst dine loginoplysninger til den, der har misbrugt pensionsportalen uden at du indså eller burde have indset at der var risiko for misbrug.
  • Du har oplyst dine loginoplysninger til den, der har misbrugt Pensionsportalen, og at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
  • Du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget.  
  • Hvis du har handlet svigagtigt, med forsæt eller ved grov forsømmelse har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte dine loginoplysninger, herunder at spærre din adgang til Pensionsportalen.  

Reglerne om MitID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode, står i Regler for MitID til private hjemmesider og offentlig digital signatur, som du kan se på www.mitid.dk.  

9.2 Vellivs ansvar som udbyder
Velliv udbyder Pensionsportalen og tilknyttede services og stiller dem til rådighed som de er og forefindes. Velliv giver ingen garanti for Pensionsportalen eller indholdet heri, og det er brugerens ansvar at oplysninger herunder brugeroplysninger mv. til hver en tid er opdaterede og korrekte.   

Velliv er ikke ansvarlige for evt. fejlindtastninger eller ukorrekt brug af Pensionsportalen eller tilknyttede services. Velliv kan ikke gøre ansvarlige for manglende eller fejlagtige oplysninger eller opfyldelse af forpligtelser efter den underliggende firmapensionsaftale, rammeaftale eller selvstændige aftale med Velliv.  

Velliv er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader som måtte opstå som følge af brug af Pensionsportalen og tilknyttede services eller driftsforstyrrelser, som hindrer eller afbryder brugen af Pensionsportalen.  

Velliv er ikke ansvarlig for anvendt udstyr, f.eks. computer, programmer, router mv.

Velliv kan dog gøres ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for evt. tab eller omkostninger som måtte opstå pga. Vellivs fejl eller forsømmelse.   

§ 10 Opsigelse af aftalen og ophør af Pensionsportalen  
Velliv kan ved tegn påmistanke om eller ved groft misbrug af Pensionsportalen og de ydelser tilknyttet hertil straks opsige aftalen og lukke for adgangen til Pensionsportalen. En fornyet adgang kræver en ny aftale med Velliv.  

Velliv kan i øvrigt opsige aftalen og ophøre med at tilbyde Pensionsportalen med tilknyttede services med 1 måneds varsel.  

Du kan som bruger opsige aftalen om brug af Pensionsportalen uden varsel. Din adgang vil straks blive lukket og aftalen ophøre. Opsigelse af aftalen ændrer ikke ved den underliggende virksomheds forpligtelser efter firmapensionsaftalen eller rammeaftaler 

§ 11 Øvrige vilkår  
Foruden ovenstående vilkår gælder vilkår for brug af Velliv.dk som du kan se på Vellivs hjemmeside. 

Velliv er i øvrigt berettiget til at logge og tjekke oplysninger på siden, herunder din adfærd mv.  

Velliv kan i øvrigt foretage automatisk registrering af IP-adresser og brugerens anvendelse af Pensionsportalen. 

§ 12 Ejendomsret 
Ophavsretten og alle andre rettigheder til den software mv. der benyttes til Pensionsportalen tilhører Velliv eller andre som Velliv har indgået aftale med. Softwaren mv. må ikke kopieres, overdrages, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andre. 

§ 13 Gældende lovgivning
Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og evt. tvister, som udspringer af indholdet af Pensionsportalen eller tjenesteydelser udbudt herved, skal behandles ved danske domstole. 

§ 14 Klage og indberetning af svigt mv.  
Oplever du svigt i Pensionsportalen eller andre uhensigtsmæssigheder, herunder evt. tegn på misbrug eller misinformation skal du hurtigst muligt indberette disse fejl til os, se blandt andet § 6 Ansvar for brug af Pensionsportalen.  

Ønsker du at klage over Pensionsportalen eller tilknyttede serviceydelser bedes du kontakte os. 

§ 15 Brug af personoplysninger mv. 
Du kan læse mere om hvordan Velliv bruger og anvender personoplysninger, herunder Vellivs persondatapolitk på Vellivs hjemmeside, www.velliv.dk. 

§ 16 Kontaktdetaljer
Du kan til enhver tid kontakte os i tilfælde af spørgsmål. Du finder telefonnummeret på Vellivs hjemmeside, www.velliv.dk.