Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Dine rettigheder ved behandling af dine personoplysninger

Når du er kunde hos Velliv, har vi registreret en række oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opretholde din pensions- og/eller forsikringsordning.

De personoplysninger vi normalt behandler ved indgåelse af en pensions- og forsikringsordning er:

 • Navn
 • CPR-nr.
 • Adresse
 • Lønoplysninger

I visse tilfælde skal vi også registrere og behandle personoplysninger såsom:

 • Skatteoplysninger
 • Helbredsoplysninger (når du har samtykket)

Du kan finde mange af dine oplysninger på Mit Velliv / Netpension.

Mit Velliv / Netpension indeholder din pensionsaftale, kontooversigt, aftalte indbetalinger, Skatteindberetninger, udbetalinger, afkast oversigt, investeringsvalg, information fra os.

Log på

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder:

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores DPO.

 • Indsigt

  Databeskyttelsesforordningens artikel 15 giver dig ret til indsigt. 

  Du har som person ret til, at modtage en bekræftelse på, om der behandles oplysninger om dig og i det tilfælde få adgang til oplysningerne samt følgende informationer:

  • Formålet med behandlingen
  • De kategorier af oplysninger, der behandles
  • Hvem, der har modtaget oplysningerne og potentielle modtagere            
  • Hvornår oplysningerne forventes slettet
  • Mulighed for at få oplysninger berigtiget eller slettet
  • Mulighed for at klage til Datatilsynet
  • Hvorfra oplysningerne er indsamlet, hvis de ikke er indsamlet hos dig.

  Hvis du er kunde, kan du finde en stor del af de oplysninger, vi har om dig, i Mit Velliv / Netpension.

  Hvis du ikke fandt, hvad du søgte i Netpension, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.

  Du skal være opmærksom på at juridiske skøn er undtaget indsigtsretten efter Databeskyttelsesloven § 22, stk.1

 • Berigtigelse af oplysninger

  Databeskyttelsesforordningens artikel 16 giver dig ret til berigtigelse af oplysninger.

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

  Hvis du har konstateret, at de oplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte, er du velkommen til at kontakte dpo.

 • Sletning (retten til at blive glemt)

  Databeskyttelsesforordningens artikel 17 giver dig ret til at blive glemt. 

  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

  Hvis du er kunde sletter vi dine data, når de ikke længere er relevante.

  De fleste data er indsamlet til direkte opfyldelse af den pensionsaftale, vi har med dig. Derfor følger sletningen den ultimative forældelse af krav efter pensionsaftalen. Den ultimative forældelse af krav efter pensionsaftalen er 10 år efter ophør af aftalen. 

  Visse data er indsamlet på grundlag af lovregler eller via samtykke fra dig. Disse data slettes i overensstemmelse med grundlaget for indsamlingen. Dit samtykke til behandling af data kan altid trækkes tilbage. 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.

 • Begrænsning af databehandling

  Databeskyttelsesforordningens artikel 18 giver dig ret til begrænsning af behandling. 

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Hvis du har spørgsmål til begrænsning af dine data eller ønsker at begrænse disse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.

 • Dataportabilitet

  Databeskyttelsesforordningens artikel 20 giver dig ret til dataportabilitet. 

  Du har som registreret:

  • Ret til at tage egne oplysninger med fra virksomheden i et læsbart format

  Betingelser:

  • Egne data som du selv har givet til dataansvarlig
  • Behandlet på grundlag af samtykke eller kontrakt
  • Behandlet automatisk
  • Må ikke krænke andres rettigheder

  De data, du selv har givet til os, vil ofte omfatte dine kontaktoplysninger og dit cpr.nr. og evt. oplysninger om begunstigede og de valg, du har gjort i forhold til risiko og investering. 

  Du kan have gavn af dataportabilitet i de tilfælde, hvor du ønsker at flytte din ordning fra et andet selskab til os, eller hvor du ønsker at flytte de data, du har hos os, til en anden udbyder. 

  Forsikring & Pension har på brancheplan udviklet en løsning, der via EDI overfører data mellem selskaberne, når du som kunde beder om at få flyttet din ordning. De data, der flyttes, indeholder alle de data, der skal til, for at du som kunde får etableret en ordning på grundlag af de samme data som dem, du allerede har afgivet. Den fælles brancheløsning flytter i visse tilfælde også data, der er afgivet af din arbejdsgiver. Det sker i de tilfælde, hvor din ordning er etableret som en obligatorisk firmapensionsaftale. 

  Hvis dit ønske om dataportabilitet ikke er begrundet i ønske om at flytte data fra et pensionsselskab til et andet, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.

 • Ret til indsigelse

  Databeskyttelsesforordningens artikel 21 giver dig ret til indsigelse. 

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder fx retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

  Det gælder også retten til at gøre indsigelse mod behandling, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(e) (i samfundets interesse) eller  og 6(1)(f) ( for at kunne forfølge en legitim interesse). Der vil her være tale om en interesseafvejning. 

  Du har ret til, at behandling skal ophøre, med mindre vi som dataansvarlige kan a) dokumentere vægtige legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis b) behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares ved en domstol.

  Hvis du har spørgsmål til din ret til indsigelse eller ønsker at gøre indsigelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.

 • Begrænsning af individuelle afgørelser, herunder profilering

  Databeskyttelsesforordningens artikel 22 giver dig ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo.