Forudsætninger og regneeksempel ÅOP omkostningsberegner

Vellivs omkostningsmåler giver et indtryk af de samlede omkostninger ved at have pensionsopsparing hos os.

Omkostninger kun en del af det samlede billede

Omkostningsmåleren giver dig mulighed for bedre at vurdere omkostningerne ved de forskellige former for investering af din opsparing. Men omkostninger er kun en del af det samlede billede.

Vi mener, at omtanke betaler sig. Derfor lægger vi vægt på personlig rådgivning, så du får præcis den pensionsordning, der passer bedst til dig. Vores investeringseksperter plejer din pensionsopsparing aktivt, med mindre du har valgt at stå for investeringerne selv eller har valgt et indeksprodukt.

Beregningerne i omkostningsmåleren bygger på en række forudsætninger, som du kan læse nærmere om nedenfor. Forudsætningerne overholder aftalerne med brancheforeningen Forsikring & Pension.

 

 

Regneeksempel

ÅOP: 0,6 % - et regneeksempel

Kunde, 45-år, med en firmapensionsordning og VækstPension Index Mellem risiko, har en pensionsopsparing på 600.000 kr. og indbetaler 60.000 kr. i årlig indbetaling til opsparing (før AMB). Planlagt pensionsalder: 69 år.

Der indbetales på en ratepension med udbetaling over 15 år.

Forventet bruttoafkast regnes som 26.927 kr. i dette eksempel.
Det giver en ÅOP på 0,6 pct., hvilket svarer til en ÅOK på 4.269 kr.

 

Dine oplysninger

Beregningerne i omkostningsmåleren er baseret på de oplysninger, du har indtastet, og de valg, du har foretaget.

Bemærk, at betaling for forsikringer ikke er fratrukket i den indtastede årlige indbetaling, så du skal indtaste årlig indbetaling uden betaling for forsikringer.

Omkostningerne ved at spare op til pension består af tre dele; administrationsomkostninger, investeringsomkostninger og betaling for sikkerhed/garanti.

Livrente+ i VækstPension beregnes som en ratepension med udbetaling over 20 år.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne, som er vist i beregneren, er repræsentative for vores kunder, følger de gældende prislister og dækker udgifterne til bl.a. drift og vedligeholdelse af it, løn, husleje og porto.

Hvis du har valgt en firmapensionsordning, er der taget udgangspunkt i et firma med 25 – 100 medarbejdere og en gennemsnitlig årlig indbetaling pr. medarbejder over 40.000 kr. Firmaet betjenes direkte af os og har de typiske forsikringsdækninger i en firmapensionsordning. Vi har taget højde for, at der med firmaet er aftalt nogle administrative lettelser for os.

I Pension med gennemsnitsrente og i HøjrentePension indgår en rentemarginal i administrationsomkostningerne. Rentemarginalen er et såkaldt omkostnings- og sikkerhedstillæg. Rentemarginalen er fratrukket i bruttoafkastet inden fastsættelsen af kontorenten.

Hvor meget, du betaler i administrationsomkostninger, afhænger også af nogle specifikke forhold omkring din pensionsordning. Derfor kan du betale mindre eller mere i administrationsomkostninger, end det fremgår af omkostningsmåleren.

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostningerne er baseret på oplysninger for sidste år og opdateres derfor en gang årligt, når vi har den endelige opgørelse af årets investeringsomkostninger.

I Vækstpension og Link Pension er investeringsomkostningerne opsummeret i investeringsfondenes såkaldte ÅOP (fondenes årlige omkostninger i procent), som i grove træk er:
Forvaltningsomkostninger
Administrationsomkostninger i fondene (løn, husleje, revision, depotbank, osv.)
Direkte handelsomkostninger i forbindelse med den løbende pleje af porteføljen
Handelsomkostninger ved køb og salg af fonden (periodiseret over 7 år, som er den periode papirerne antages gennemsnitligt at ligge i fonden).

En eventuel betaling til Velliv i forbindelse med investeringerne er inkluderet i investeringsomkostningerne.

Se de præcise ÅOP-satser i fondene i VækstPension

Se de præcise ÅOP-satser i de enkelte fonde i Link Pension

I Pension med gennemsnitsrente betaler du investeringsomkostninger i fællesskab med alle kunder i Pension med gennemsnitsrente. Investeringsomkostningerne er her omkostninger i forbindelse med investering af den fælles formue i fx aktier, obligationer og ejendomme. Omkostningerne er fx betaling til kapitalforvaltere for porteføljestyring, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver.

Betaling for sikkerhed/garanti

Hvis du har valgt garanti til Vækstpension, kan du se betalingen for garantien i omkostningsmåleren.

I Pension med gennemsnitsrente er der følgende omkostninger som betaling for sikkerhed. Betaling for ansvarlig kapital, som er betaling til Vellivs ejer og andre (ansvarlig lånekapital) for den sikkerhed, det giver, at de stiller kapital til rådighed for Velliv.

Afkast

For Vækstpension og Link Pension bruges tal for afkast, som bygger på samfundsforudsætningerne for afkast før investeringsomkostninger, der hvert år opstilles af Finansrådet og Forsikring & Pension.

Aktiv forvaltning betyder, at sammensætningen af din investering løbende bliver tilpasset. Derfor vil de faktiske investeringer kunne afvige fra den sammensætning, vi har lagt til grund for omkostningsmålerens afkast. Det betyder, at investeringsomkostningerne i år kan afvige fra fondenes ÅOP sidste år, som omkostningsmåleren er baseret på.

For Pension med gennemsnitsrente ligger vores aktuelle kontorente til grund for beregningen.

Beskatning af afkast

Pensionsafkastskat (PAL-skat) til staten er på 15,30% (2021-2024).

På VækstPension og LinkPension beregnes PAL-skatten af et positivt bruttoafkast efter investeringsomkostninger. Har du haft et negativt bruttoafkast, betaler du ikke PAL-skat, og beløbet modregnes i et fremtidigt positivt afkast.

På Pension med Gennemsnitsrente er PAL-skatten til staten allerede fratrukket i den aktuelle kontorente.

ÅOK og ÅOP

På baggrund af dine oplysninger giver omkostningsmåleren et skøn over:

  • Årlige omkostninger i kroner (ÅOK), som består af de ovennævnte administrationsomkostninger, investeringsomkostninger og betaling for sikkerhed/garanti
  • Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er ÅOK divideret med værdien af pensionsopsparingen ved udgangen af året.