Velvej_fallback_file

Investering med VækstPension

Du kan se de fonde, du har, i Netpension under Investering. Når der er under 15 år til din pension, påbegyndes en gradvis nedtrapning af risikoen på din investering. Investeringsprincippet i VækstPension er enkelt og tilpasset dig: Vi udnytter din mulighed for at få et højt afkast, mens du er ung og kan tåle at løbe en større risiko.

Når du nærmer dig pensionering, nedtrapper vi risikoen, skaber tryghed omkring din pensionsopsparing og sikrer stabilitet af dine løbende udbetalinger.

 

Automatisk nedtrapning af risiko

Risiko og afkast går hånd i hånd: Jo større risiko, des større potentielt afkast. Du kan læse mere om investeringerne i de fire risikoprofiler.

Sammensætningen af fonde afhænger af, hvilken risikoprofil du vælger (Lav, Mellem, Høj eller Garanti), samt om du vil have dine investeringer aktivt eller indeksbaseret forvaltet.

Mere om risikoprofiler

Sådan prioriterer vi dine investeringer under de forskellige risikoprofiler.

Illustrationerne viser fordeling af investeringer for en ratepension, der udbetales over 15 år.


Lav risiko - stabilt afkast, mindre afkastpotentiale

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i fx obligationer.

Mellem risiko - stabilt afkast, øget afkastpotentiale

En moderat del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i fx obligationer.

Høj risiko - højt afkastpotentiale, øget risiko for tab

Op til 100 pct. af din opsparing bliver investeret risikobetonet i fx aktier.

Ønsker du ekstra sikkerhed, skal du vælge Garanti, hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti. Du er som minimum garanteret dine indbetalinger (minus omkostninger og evt. betaling til forsikringer). Det gælder også, hvis du dør, inden du går på pension. Investeringerne i Garanti fond A ligner VP Fond 4 indtil nedtrapningen starter, og herefter nedtrappes andelen i risikobetonede investeringer til 0 % ved pensionering.

Opsiger du din aftale om VækstPension, eller fremrykker du dit pensionstidspunkt, mister du garantien.

Aktiv eller Index

Forskellen på aktiv og indeksbaseret investering er risikospredningen i investeringerne og den dag-til-dag opmærksomhed, der er på de enkelte investeringer.

Aktivt forvaltet investering giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Vores investeringseksperter overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig dog fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet pensionsopsparing. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger. Vær opmærksom på, at det ikke er alle kunder, der har mulighed for at vælge indeksforvaltning.

Du kan ændre dit valg mellem aktiv og indeks forvaltning via selvbetjeningen i Netpension.

Hovedtyper af investeringer Aktiv Index
Sikre investeringer Danske statsobligationer X X
Danske realkreditobligationer X X
Højt ratede udenlandske erhvervsobligationer ("investment grade") X X
Danske ejendomme (udvalgt med fokus på stabilitet) X  
Hovedtyper af investeringer Aktiv Index
Indkomst investeringer Lavt ratede udenlandske erhvervsobligationer ("high yield") X X
Emerging market obligationer X X
Skov investeringer X  
Kredit Fonde X  
Hovedtyper af investeringer Aktiv Index
Afkast investeringer Børsnoterede danske aktier X X
Børsnoterede udenlandske aktier X X
Kapitalfonde med unoterede aktier (inkl. "emerging markets" og "Stable Aktier") X  
Kapitalfonde med unoterede aktier ("Private Equity") X  
Hedge fonde X  

 

Aktivt forvaltede investeringer

Din opsparing er investeret i fem fonde, som repræsenterer summen af de forskellige investeringer.

Risikoprofil Start fond Slut fond
Høj VP Fond 5 VP Fond 3
Mellem VP Fond 4 VP Fond 2
Lav VP Fond 3 VP Fond 1
Garanti VP Garanti fond A VP Garanti fond B

Investeringerne i Garanti fond A ligner VP Fond 4 indtil nedtrapningen starter, og herefter nedtrappes andelen i risikobetonede investeringer til 0 % ved pensionering.

Indeksbaserede investeringer

Din opsparing er investeret i to fonde, som repræsenterer summen af de forskellige investeringer.

Risikoprofil Start fond Slut fond
Høj VP Index Aktier  45 % VP Index aktier 
55 % VP Index obligationer 
Mellem 70 % VP Index aktier 
30 % VP Index obligationer 
20 % VP Index aktier 
80 % VP Index obligationer 
Lav 45 % VP Index aktier 
55 % VP Index obligationer 
VP Index obligationer 
Garanti 70 % VP Index Garanti A 
30 % VP Index Garanti B 
0 % VP Index Garanti A 
100 % VP Index Garanti B

Investeringsstrategi

Med VækstPension ønsker vi at skabe solide langsigtede afkast uden unødig risiko. Vores investeringsstrategi for VækstPension bygger på vores opfattelse af, hvordan vi skaber det bedste langsigtede investeringsafkast:

Langsigtet

VækstPension har en lang investeringshorisont. Det er et af det stærkeste kort, man har som investor med pensionsformue. Man kan have is i maven og undgå at lade sig rive med af nyhedsflowet.

 

Aktiv forvaltning

Investeringsstrategien bygger også på en overbevisning om, at aktiv investering skaber et bedre afkast end markedet samlet set præsterer. Strategien styres og implementeres af vores team af investeringseksperter. De er højt specialiseret inden for forskellige dele af kapitalmarkederne og har stor erfaring med investering.

Vellivs investeringseksperter forholder sig konstant til afkastmuligheder og -risici og agerer hvis det vurderes relevant, således at porteføljen til hver tid er optimalt sammensat.

Ydmyghed

Vi anvender eksterne rådgivere for at skabe markedsledende kapitalforvaltning inden for højt specialiserede dele af porteføljen, fx emerging markets, High Yield og Small Cap. Vi udvælger og overvåger de eksterne rådgivere i samarbejde med ekspertteamet i Nordea. De råder over nogle af markedets bedste ressourcer.

Stærk risikostyring

Vores investeringsteam har vist, at det kan lade sig gøre at slå markedet. Der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige fremtidige afkast. Til gengæld kan vi styre vores risici. Vores investeringsteam anvender førende analyseredskaber til at måle og styre risikoen i porteføljerne. Det er i vid udstrækning forklaringen på den gode balance mellem risiko og afkast, som vi historisk set har leveret.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation