Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

Har du en medarbejder, der har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, er der mulighed for at få medarbejderen ansat i et fastholdelsesfleksjob. Læs mere om det her.

Et fastholdelsesfleksjob er, når medarbejderen overgår fra at være ordinært ansat til fleksjobansættelse på nuværende eller seneste arbejdsplads. Kravet er, at der i en periode på 12 måneder har været aftalt særlige vilkår for at fastholde medarbejderen i ordinær ansættelse. Det skal fremgå af en skriftlig aftale mellem dig og medarbejderen, hvad der er svært for medarbejderen og hvilke konkrete særlige hensyn, der er taget for at afhjælpe medarbejderens udfordringer. Fx ændring i opgaver, vekslende eller nedsat arbejdstid, hjemmearbejdsdage eller indretning af medarbejderens arbejdsplads.

Er der under 6 år til folkepensionsalderen kan tilkendes fastholdelsesfleksjob til en seniormedarbejder og uden krav om ovennævnte 12 måneders periode. Hvis medarbejderen har en akut opstået skade eller alvorlig fremskreden sygdom, kan jobcentret vurdere, at det er formålsløst at gennemføre 12 måneders ansættelse på særlige vilkår.

Medarbejderen kan kun ansættes i fastholdelsesfleksjob, hvis betingelserne for fleksjob er opfyldt (læs om fleksjob i  menuen til venstre).

Læs mere om fastholdelsesfleksjob her

Har du brug for yderligere rådgivning, kan Velliv sundhed hjælpe dig. 

 

For at blive visiteret til fleksjob skal personens arbejdsevne være nedsat i en sådan grad, at der er tale om væsentlige og varige begrænsninger set i forhold til alle erhverv. Begrænsningerne i arbejdsevnen skal være så omfattende, at det ikke er muligt at opretholde et job på normale vilkår.

I fleksjobansættelsen aftales de skånehensyn, som arbejdsevnevurderingen viste i afklaringsforløbet. Det kan fx være aftale om arbejdstid, arbejdstempo, udvalgte opgaver og behov for ekstra pauser.

Jobcentret står for afklaring af arbejdsevnen og godkendelse til fleksjob.

Økonomi når medarbejderen er ansat i fleksjob
Som arbejdsgiver betaler du løn for den reelle arbejdsindsats, din medarbejder bidrager med. Herudover modtager medarbejderen et fleksløntilskud fra kommunen, som udmåles efter den løn medarbejderen får. Medarbejderen kan måske også få udbetalt forsikringen ved nedsat erhvervsevne fra Velliv.

Tilskud til selvstændig virksomhed
Som selvstændig erhvervsdrivende kan du af kommunen få tilbudt støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden. Det kræver, at du har haft hovedbeskæftigelse i din virksomhed og at du i de seneste 2 år har haft arbejde i virksomheden mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 1 år.

Tilskuddets størrelse afhænger af overskuddet i din virksomhed.

Læs mere her

Har du brug for yderligere rådgivning, kan Velliv sundhed i Velliv hjælpe dig.