Investorsamarbejder og tilslutninger

I Velliv samarbejder vi med andre investorer for at maksimere vores indflydelse på selskaber og beslutningstagere og samtidig sikre, at vi selv benytter best practice. Det sker f.eks. via medlemskab af IIGCC i udførelsen af det aktive ejerskab og tilslutning til Science Based Targets initiative i arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Herunder kan du læse om de forskellige initiativer Velliv er en del af.

FN Global Compact, der består af 10 principper for ansvarlig forretning, fungerer som primær ramme for vores arbejde med samfundsansvar. FN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. Det gælder bl.a. OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt Rio-deklarationen. Velliv har tilsluttet sig FN Global Compact og arbejder løbende på at integrere de ti principper i forretningen herunder også i forbindelse med vores investeringsaktiviteter.

Figur til Vellivs hjemmeside fra CSR - De ti principper i FN Global Compact

Få mere information om FN Global Compact på her.

Velliv er medlem af det FN-støttede Principles for Responsible Investments (UN PRI), og vi har dermed forpligtet os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces og aktive ejerskab:

  • Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
  • Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer.
  • Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i.
  • Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.
  • Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne.
  • Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne her.

Climate Action 100+ er en investorsammenslutning, hvor investorer sammen går i dialog med de godt 160 største ’systemiske’ udledere af drivhusgasser for at få verdens største CO2-udledere til at tage de nødvendige skridt mod en grøn omstilling.

Få mere information om investorsamarbejdet her

Initiativet retter sig mod verdens mest CO2-udledende selskaber, næstefter de selskaber, der indgår i Climate Action 100+ initiativet. Investorer går sammen om at føre dialog med flere end 100 selskaber, der ligeledes er storforbrugere af fossile brændstoffer og dermed essentielle for det grønne omstilling. Målet er, at selskaberne udvikler en transitionsplan og arbejder troværdigt med at bidrage til at nå målene i Parisaftalen.

Læs mere om initiativet her.

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en organisation, der har til formål at drive et globalt data- og oplysningssystem til brug for, at bl.a. investorer kan analysere og håndtere deres miljøpåvirkning.
Gennem vores medlemskab af CDP har vi blandt andet fokus på tilgængelighed af data på selskabers klimapåvirkninger. Vi har brug for data til at kunne måle på vores investeringsporteføljes aftryk og identificere områder, hvor forbedringer er nødvendige. Sammen med flere hundrede investorer deltager vi i CDP’s årlige Non-Disclosure Campaign, hvor vi anmoder selskaber om flere bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Vi går også sammen med andre investorer verden over, når vi deltager i CDP’s årlige Science-Based Targets Campaign og opfordrer selskaber til at sætte klimamål i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Få mere information om CDP her.

Velliv er medlem af IIGCC, der er et netværk for europæiske institutionelle investorer, hvis formål er at støtte og aktivere investorer i deres arbejde med klima. IIGCC forfølger sit mål om at bidrage til en økonomi med lav CO2-udledning ved at engagere sig med investorer, virksomheder og beslutningstagere på forskellige arbejdsområder.

Få mere information om investorsamarbejdet her

Velliv har tilsluttet sig Paris Aligned Investment Initiative (PAII) som en del af vores klimastrategi. PAII er et globalt samarbejde af mere end 50 investorer, der har en samlet formue på ca. 10 gange Danmarks BNP. Med tilslutningen forpligter vi os til senest i 2050 at have en klimaneutral investeringsportefølje, dvs. en portefølje med netto nul CO2-udledninger. Sammen med andre investorer vil vi arbejde for at accelerere transitionen til en klimaneutral verden og sikre CO2 reduktioner i samfundsøkonomien, ikke kun i vores egen portefølje.

Læs mere om PAII her.

Science Based Targets inirative (SBTi) er en globalt anerkendt standard, som sikrer videnskabelig validering af de tilsluttede virksomheders CO2e-reduktionsmål op imod målene i Parisaftalen. Som pensionsselskab og langsigtet investor er tiltag for positiv forandring essentielle for, at vi kan skabe langsigtet værdi for kunderne og samfundet. Derfor har vi forpligtet os til at arbejde ambitiøst med klimatiltag, og derfor er vores klimamål godkendt af SBTi.

Læs mere om Vellivs SBTi-mål her

Finance for Biodiversity Pledge (FBP) er en sammenslutning af finansielle virksomheder, der har til formål at beskytte og genskabe biodiversitet igennem aktive investeringer. Ved at tilslutte os FBP ønsker vi at bidrage til at vende den udvikling inden det er for sent. Det gør vi sammen med andre internationale virksomheder, der sætter biodiversitet øverst på dagsordenen. Vi vil indgå i dialog med virksomheder, sætte klare målsætninger for biodiversitet og løbende rapportere på de fremskridt, vi gør.

Læs mere om FBP her.

Med initiativet går investorer i dialog med 100 selskaber, der er identificeret som centrale for at mindske tabet af natur og biodiversitet. Selskaberne indgår i sektorer, der har store indvirkninger på naturressourcer, der skal bevares for at undgå betydelige risici for selskaberne selv og for investorer. Med dialogerne opfordres selskaberne blandt andet til offentligt at forpligte sig til at minimere negative påvirkninger på biodiversitet og dertil udvikle en plan med tidsspecifikke mål.

Læs mere om initiativet her.