Vores holdninger

Vi baserer vores arbejde med ansvarlige investeringer på en række internationale principper og retningslinjer herunder FNs Global Compact, FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og det FN støttede Principles for Responsible Investments, PRI. Derudover har vi konkrete holdninger til investeringsaktiviteter i en række områder såsom klima, skat, konfliktramte lande og våben.

Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling og til indfrielsen af Paris-aftalens målsætninger. Udover at klimaforandringer udgør et stigende samfundsmæssigt problem, så medfører de også en investeringsmæssig risiko på tværs af selskaber, industrier og lande. Klimaforandringerne er en global udfordring, og i Velliv mener vi, at vi som investor bedst bidrager til løsninger i samarbejde med andre investorer. Vi ønsker at bidrage på politisk plan til en langsigtet og stabil regulering. Vi ønsker desuden at fremme anvendelsen af klimarelateret data, der muliggør forståelse og indsigt, og endeligt ønsker vi ved vores aktive ejerskab at bidrage til, at de selskaber, vi investerer i, følger en grøn omstilling. Velliv bakker op om Paris-aftalens ambitioner om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under 2 grader og allerhelst 1,5 grader. Som konsekvens fravælges bl.a. selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af kul og oliesand, ligesom worst in class fravælges.

Velliv har som målsætning senest i 2050 at have en CO2-neutral investeringsportefølje. Arbejdet mod CO2-neutralitet sker gennem forpligtigende samarbejder i Paris Aligned Investment Initiative og Science Based Targets Initiative.

Velfungerende skattesystemer er en forudsætning for virksomheders vækst og kunders velfærd. Vores forretningspartnere og de selskaber, vi investerer i, skal afholde sig fra aggressiv skatteplanlægning. Når vi investerer i selskaber som handles på børsen (noterede selskaber) vurderer vi – via screening fra en ekstern rådgiver – om selskaberne udviser en uacceptabel aggressiv skatteadfærd. Når vi investerer i selskaber og fonde som ikke handles på børsen (unoterede selskaber) har vi tilsluttet os et kodeks sammen med andre investorer, der skal medvirke til, at vores forvaltere ikke bidrager til aggressiv skatteplanlægning.

Se skattekodeks 

I Velliv har vi fravalgt en række lande i forhold til investeringer i statsobligationer.

Velliv har valgt et forsigtighedsprincip i forhold til investering i statsobligationer, der er udstedt af skrøbelige og konfliktramte lande i tillæg til de lande, der indgår på FN’s og EU’s sanktionslister. Forsigtighedsprincippet bygger primært på en international rangering af lande fra World Governance Indicators, men andre analyser og rapporter fra bl.a. OECD inddrages også. Velliv vil som udgangspunkt ikke investere i de lavest rangerede landes statsobligationer eller via disse landes markeder og handelspladser.

I Velliv ønsker vi ikke at investere i selskaber, der producerer kernevåben eller sanktionerede våben som klyngebomber eller anti-personelminer. Yderligere ønsker Velliv heller ikke at investere i selskaber, der ved handel med våben bryder med FN’s gældende våbensanktioner.

Udelukkelse fra Vellivs investeringsunivers er altid den sidste mulighed, da vi ved eksklusion endegyldigt mister muligheden for at påvirke virksomheden i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Men hvis virksomheder bryder med de ESG-kriterier Velliv har fastlagt i politikken for ansvarlige investeringer og ikke udviser forandringsvilje i forhold til deres håndtering af ESG-kriterierne, kan det være nødvendigt at tage eksklusion i brug.

Vi offentliggør en liste over de virksomheder, vi har udelukket som en investeringsmulighed, og eksklusionslisten opdateres løbende og minimum to gange årligt her på vores hjemmeside. Vellivs løbende eksklusionsbeslutninger afspejles på den offentlige tilgængelige eksklusionsliste og beholdningsliste, der offentliggøres halvårligt primo juli og januar.

I Velliv ønsker vi at bidrage til kundernes og danskernes sundhed. Det sker blandt andet gennem indsatser inden for fx forebyggelse og arbejdsmiljø og gennem selskabets forsikringsprodukter, der skal give den enkelte tryghed og støtte i forbindelse med sygdom. Investeringer i tobak rimer ikke med den indsats, og Velliv ønsker derfor ikke at investere i selskaber i tobaksindustrien dvs. selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer fra produktion af tobak fravælges Vellivs investeringsunivers.