Velvej_fallback_file

Redegørelse for Aktivt Ejerskab 2017

Nedenfor gengives redegørelsen for Aktivt Ejerskab 2017. Dengang hed vi Nordea Liv & Pension, da Nordea var majoritetsaktionær i pensionsselskabet. Derfor var Nordea Liv & Pension også en del af Nordeas politik for aktivt ejerskab. For 2018 udarbejdes en ny redegørelse baseret på Vellivs nye principper for aktivt ejerskab og politik for ansvarlige investeringer, ESG.

I Nordea Liv & Pension er vores ambition at skabe det bedst mulige afkast på en ansvarlig vis. Derfor udøver vi aktivt ejerskab og integrerer ESG (Environmental, Social & Governance) hensyn i vores investeringspraksis.

Det sikrer vi i vores tætte samarbejde med Nordea Asset Management, der forvalter størstedelen af vores aktiver, men også når vi udvælger og samarbejder med andre kapitalforvaltere. Nordea Liv & Pension har været medlem af det FN støttede PRI (Principles for Responsible Investment) siden 2014. Her rapporter vi også om vores arbejde.

Vi følger de danske Anbefalinger for aktivt Ejerskab (Komitéen for God Selskabsledelse, 2016) og denne redegørelse omhandler vores aktiviteter for kalenderåret 2017. I Nordea Liv & Pension investerer vi globalt, og vi udøver derfor vores aktive ejerskab globalt og ikke kun i danske børsnoterede virksomheder, som anbefalingerne retter sig mod. Vores aktive ejerskab udøves enten af os selv eller via vores samarbejdspartnere.

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Nordea Liv & Pensions investeringspraksis fastlægges af en investeringspolitik. Vores investeringsmæssige formål er at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder blandt andet under hensyntagen til Nordea koncernens politik for Responsible Investments, der i det daglige er forankret i Nordea Asset Management. Læs mere

Responsible Investments-politikkens fundament udgøres af internationale principper for virksomheders samfundsansvar, blandt andet:

  • UN Global Compact,
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises

I forbindelse med vores investeringspraksis, arbejder vi for at fremme selskabernes efterlevelse heraf. For aktivt forvaltede investeringsstrategier tilskynder vi også, at ESG-data indgår som en integreret del af investeringsbeslutningerne. Vi mener, at det bidrager til forudsætningen for skabelsen af det bedst mulige afkast.

Nordea Funds Corporate Governance Principles sætter rammen for udøvelsen af vores stemmerettigheder på selskabers generalforsamlinger. Læs her

Tilsammen udgør Responsible Investments-politikken og Corporate Governance-principperne grundlaget for vores aktive ejerskab.

Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

Vi monitorer løbende vores investeringer i selskaber og andre aktivklasser, så som statsobligationer, infrastruktur og ejendomme.

Vi anvender leverandører af screening-tjenesteydelser til at udføre en systematisk indsamling af information om de selskaber, der indgår i vores investeringsunivers. Informationen indgår i den dialog vi – og vores samarbejdspartnere – har med selskaberne. Heri indgår også information og analyser fra egen fact finding.

Hvis et selskab udviser kritisabel virksomhedsadfærd, f.eks. ved at påtage sig unødig ESG-relaterede risici eller bryde med internationale principper for selskabers samfundsansvar, så fokuserer vi vores dialog herpå.

Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Fælles for alle vores investeringer er, at vi ønsker, at de skal respektere de internationale principper og retningslinjer for selskabers virksomhedsadfærd, som udgør fundamentet for vores Responsible Investments politik.

Hvis vi ikke er komfortable med et selskabs adfærd, kan vi vælge at ekskludere det. Eksklusionslisten for Nordea Liv & Pension findes her: her


Hvis et selskab tager uacceptable ESG relaterede risici eller indgår i en sektor, der ikke vurderes egnet til investering fra et samfundsmæssigt perspektiv, afholder vi os fra at investere i det. Der er ikke ekskluderet danske selskaber i løbet af 2017.

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Det er en integreret del af Nordea Liv & Pensions investeringsstrategi at have et tæt samarbejde med vores kapitalforvaltere og andre investorer. Ved samarbejde i den finansielle sektor og ved dialog med vores fælles interessenter mener vi, at vi kan bidrage mest muligt til at skabe en bæredygtig vækst i samfundet.

Vi deltager løbende i følgende initiativer:

  • UN supported Principles for Responsible Investments (PRI)
  • Carbon Disclosure Project (CDP)
  • Water Disclosure Projec
  • Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
  • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
  • Climate Action 100+
  • Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

Du kan læse mere om vores deltagelse i ovenstående og andre initiativer her.

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

Udøvelse af stemmerettigheder foretages inden for rammerne af Nordea Funds Corporate Governance Principles. Nordea Liv & Pension giver vores input til corporate governance-enheden, som fastsætter de endelige stemmeinstruktioner på investeringskundernes vegne i Nordea-koncernen.

Den samlede stemmeaktivitet er offentliggjort på en ekstern stemme-portal:

Se portal

I 2017 har vi afgivet stemmer på 33 ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i 29 danske selskaber. På portalen offentliggøres de specifikke stemmeinstruktioner. Endeligt kan Nordea Liv & Pension på beholdninger i eget depot afgive stemmer, hvor det vurderes relevant. F.eks. har vi i 2017 stemt for, at udvalgte olieselskaber øger transparensen om den forretningsmæssige implikation af samfundets omstilling til en ’low-carbon economy’.

Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

Nordea-koncernen har en offentlig politik for håndtering af interessekonflikter: Se pdf

I relation til stemmeafgivelse er interessekonflikter håndteret ved, at én udskildt Corporate Governance-enhed afgiver alle stemmeinstruktioner på tværs af Nordea fondene. Stemmeaktivitet kan foretages for de afdelinger og beholdninger, hvor investorerne har givet deres fuldmagt. Denne funktionsadskillelse skal være med til at sikre, at alle stemmeinstruktioner udelukkende skal komme investeringskunderne til gode.


Corporate Governance-enheden kan ved tvivlstilfælde eskalere en problemstilling til en Corporate Governance-komité, hvor flertallet er eksterne medlemmer, der ikke er ansatte i Nordea, og besidder ekspertviden indenfor corporate governance.

Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Nordea-koncernen rapporterer vi årligt om vores arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Denne redegørelse for aktivt ejerskab tager sit udgangspunkt i nedenstående dokumenter, hvor man med fordel kan læse videre:

Nordea Asset Management Responsible Investment policy


Responsible Investments at Nordea Life & Pensions


Nordeas Asset Management PRI transparency report


Nordea Life & Pensions PRI transparency report

Nordea Liv & Pension offentliggør halvårligt en aktieliste indeholdende de selskaber, der er investeret i. For yderligere spørgsmål og kommentarer kontakt venligst:
Mikkel Bro Petersen, Presseansvarlig, mikkel.bro.petersen@velliv.dk
Thomas H. Kjærgaard, Head of Investment Governance & Affairs, t.kjaergaard@velliv.dk