Vellivs brug af kapitalforvaltere og sammenhæng med den overordnede strategi

I overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed §160 skal vi rapportere om hovedelementerne i vores aktieinvesteringsstrategi og vores brug af kapitalforvaltere.

Vores investeringsstrategi er udarbejdet med det formål at opfylde vores langsigtede forpligtelser til kunder. I investeringsstrategien indgår børsnoterede aktier som et vigtigt element til at sikre de forsikringsmæssige forpligtelser og med fokus på, at kundernes interesser varetages bedst muligt.

Vi tilbyder en række forskellige produkter til vores kunder. Med afsæt i det enkelte produkts risikokapacitet og øvrige restriktioner, er det overordnede strategiske mål fælles for alle porteføljers investeringsstrategi: At fastlægge en sammensætning af aktiver, der genererer det bedst mulige, langsigtede afkast. Den konkrete udformning af investeringsstrategierne fastlægges i overensstemmelse med efterlevelsen af Prudent Person-Princippet, som udgør de overordnede rammer for forsikringsselskabers forvaltning af aktiver. Vellivs aktieinvesteringer er langsigtede og tilsigter at understøtte den langsigtede værdiskabelse for kunderne.

I Velliv er vi ”specialister til at vælge specialister” og hovedparten af vores aktieinvesteringer foretages gennem eksterne kapitalforvaltere. Disse kapitalforvaltere skal underbygge værdiskabelse for kunderne og skal efterleve Vellivs investeringsrestriktioner herunder også ”Vellivs politik for Ansvarlig Investering og Aktivt Ejerskab”.

Kapitalforvalternes investeringsstrategier er udvalgt og fastlagt i overensstemmelse med Vellivs strategi for børsnoterede aktier og den overordnede investeringsstrategi i Velliv. Investeringerne bidrager til robusthed, diversifikation og værdiskabelse i Vellivs investeringsportefølje.

Kapitalforvalternes opdrag er at investere bedst muligt inden for retningslinjerne nedfældet i en forvaltningsaftale som alle inkluderer et benchmark for mandatet. Velliv har mange eksterne kapitalforvaltere, som hver især udgør mindre ”byggesten” i den samlede investeringsstrategi for Velliv. Det er således Velliv, der sikrer at den samlede investeringsstrategi er i overensstemmelse med profilen og varigheden af Vellivs forsikringsmæssige forpligtelser Velliv evaluerer på løbende basis af om strategierne udviser de ønskede karakteristika og performance. Generelt aflønnes kapitalforvalterne med et formueafhængigt- og/eller afkastafhængigt honorar og er uden en på forhånd fastlagt udløbsdato. Alle aftaler på børsnoterede aktier kan dog opsiges med kort varsel.

De eksterne kapitalforvaltere vurderes også på deres arbejde med at integrere bæredygtighed og ESG-forhold i deres investeringsbeslutninger. De eksterne forvalteres processer, aktiviteter og ressourcer i forbindelse med ESG vurderes årligt og er en del af den løbende monitorering og opfølgning på Vellivs eksterne kapitalforvaltere.