Kontributionsgrupper

Pensionsordningerne placeres i forskellige grupper: En rentegruppe, en omkostningsgruppe og en risikogruppe. Grupperne sikrer en rimelig fordeling af afkast og overskud mellem pensionsordningerne.

Ordningerne indplaceres i grupperne efter deres vilkår, så de ordninger, der er i gruppe sammen, har samme profil. Vilkårene på pensionsordningen afgør, hvilken gruppe den placeres i, og det er ikke muligt at flytte ordningen til en anden gruppe uden at ændre forudsætningerne.

Du kan se rente-, omkostnings- og risikogruppen på din pensionsordning på ved at logge ind.


Rentegrupper

Der er fire rentegrupper, og her er ordningerne opdelt efter den grundlagsrente, som er anvendt ved beregning af den lovede minimumsudbetaling. Denne rentesats afhænger typisk af, hvornår pensionsordningen er oprettet.

På ældre ordninger har vi lovet en udbetaling ved pensionering, der er baseret på en høj rentesats, og nye ordninger er lovet en minimumsudbetaling, der er baseret på en lavere rentesats.

De ældre ordninger skal derfor investeres mere forsigtigt end nye ordninger. På langt sigt vil det betyde, at de ældre pensionsordninger får en lavere kontorente end de nye pensionsordninger, hvor opsparingerne kan investeres mere frit. Når vi investerer mere frit, skaber vi mulighed for et højere afkast på den lange bane.

 

Rentegruppe G1

I rentegruppe G1 er de pensionsordninger, der er lovet en udbetaling ved pensionering, der er baseret på lave grundlagsrenter. Det er hovedsageligt pensionsordninger oprettet efter 1. juli 1999.

Disse ordninger har som udgangspunkt en grundlagsrente på op til 2 pct. Grundlagsrenten er en af de forudsætninger, der danner baggrund for den udbetaling ved pensionering, som vi har lovet.

I rentegruppe G1 har vi som følge af de lave grundlagsrenter mulighed for at investere noget mere frit end i de øvrige rentegrupper. Det betyder, at der langsigtet er mulighed for et lidt større afkast og dermed en højere kontorente. Vi kan således investere en vis andel i investeringsaktiver med et højere afkastpotentiale som aktier og alternative investeringer.

 

Se den aktuelle kontorente

Rentegruppe G2

I rentegruppe G2 ligger de pensionsordninger, der er lovet en lidt højere udbetaling ved pensionering baseret på en lidt højere grundlagsrente. Ordningerne som udgangspunkt en grundlagsrente på mellem 2 og 3 pct. Grundlagsrenten er en af de forudsætninger, der danner baggrund for den udbetaling ved pensionering, som vi har lovet.

I rentegruppe G2 har vi mulighed for at investere lidt mere frit end i rentegrupperne G3 og G4. Det betyder, at der er mulighed for et lidt større afkast og dermed en højere kontorente. Vi kan derfor investere en vis andel i investeringsaktiver med et større afkastpotentiale som aktier og alternative investeringer.

 

Se den aktuelle kontorente

Rentegruppe G3

I rentegruppe G3 er de pensionsordninger, der er lovet en høj udbetaling ved pensionering baseret på en højere grundlagsrente. Ordningerne har som udgangspunkt en grundlagsrente på mellem 3 og 4 pct. Grundlagsrenten er en af de forudsætninger, der danner baggrund for den udbetaling ved pensionering, som vi har lovet.

I rentegruppe G3 er vi nødt til at investere mere forsigtigt end i rentegrupperne G1 og G2 for at sikre den lovede udbetaling ved pensioneringen. Det betyder, at vi kun kan investere en mindre del af opsparingen i investeringsaktiver med et større afkastpotentiale som aktier og alternative investeringer. Sikre investeringer i form af obligationer og ejendomme udgør hermed hovedparten af investeringerne.

 

Se den aktuelle kontorente

Rentegruppe G4

I rentegruppe G4 er de pensionsordninger, der er lovet den højeste udbetaling ved pensionering, baseret på den højeste grundlagsrente. Ordningerne har som udgangspunkt en grundlagsrente på over 4 pct. Grundlagsrenten er en af de forudsætninger, der danner baggrund for den udbetaling ved pensionering, som vi har lovet.

I rentegruppe G4 er vi nødt til at investere meget forsigtigt for at sikre den lovede udbetaling ved pensioneringen. Vi har derfor kun i meget begrænset omfang investeret i aktier og alternative investeringer. Langt den største del af opsparingen er således investeret i sikre investeringer i form af obligationer og ejendomme.

 

Se den aktuelle kontorente

Rentegruppe G0*

*Den 1. juli 2017 er rentegruppe G0 og G1 slået sammen. Hvis du står til at have
rentegruppe G0 på Mit Velliv / Netpension, er dette det samme som rentegruppe G1.

 

Se den aktuelle kontorente

Risikogrupper

Der er to risikogrupper:

R1. Firmapensionsordninger

R2. Pensionsordninger under udbetaling

R3. Individuelle pensionsordninger

Omkostningsgrupper

Der er to omkostningsgrupper:

O1. Firmapensionsordninger

O2. Individuelle pensionsordninger

 

Kan pensionordningens kontributionsgruppe ændres

Man kan ikke selv flytte en pensionsordning fra en rentegruppe, risikogruppe eller omkostningsgruppe til en anden. Men pensionsordningens placering kan alligevel ændre sig med tiden.

Hvert år den 1. januar placeres pensionsordningen på ny i de kontributionsgrupper, den nu tilhører.

Ændring af rentegruppe

Hvis du har haft din pensionsordning i mange år, kan opsparingen have forskellig grundlagsrente, alt efter de vilkår, der var gældende, da indbetalingen skete.

Når der på den måde er flere grundlagsrenter, beregnes en gennemsnitlig grundlagsrente, og pensionsordningen placeres i den rentegruppe, der passer dertil.

Hvis du fx har indbetalt et større beløb i året, der er gået, har disse penge måske en lavere grundlagsrente end de penge, der blev indbetalt, da ordningen blev oprettet. Det betyder, at den gennemsnitlige grundlagsrente ændrer sig. Og dermed kan pensionsordningen flytte til en lavere rentegruppe.

Ved nye og ændrede kontributionsgrupper

Det er et krav, at pensionsordningerne i en kontributionsgruppe har ensartede vilkår. Hvis det ikke længere er tilfældet, eller der oprettes pensionsordninger, der ikke passer ind i de eksisterende kontributionsgrupper, ændrer Velliv kontributionsgrupperne og opretter evt. nye. Derefter placeres alle pensionsordninger i de grupper, der nu findes.

På den måde kan en pensionsordnings placering i både rentegruppe, risikogruppe og omkostningsgruppe ændre sig sådan, at det løbende sikres, at pensionsordningen er placeret i kontributionsgrupper med tilsvarende ordninger.