Forudsætninger for benchmark-beregner til temperaturmåling på din opsparing og bonus

Ved hjælp af en beregner ønsker vi at give en fornemmelse af, hvordan Velliv løbende vil kommunikere med dig om din pensionsopsparing.

Med beregneren giver vi dig en pejling af, om du sparer nok op, er rigtigt dækket, og hvor meget vi forventer, at du vil få udbetalt i bonus fra nu, og indtil du går på pension.

Beregningselementerne indeholder en række valg, som Velliv har lagt ind, og som reducerer det antal oplysninger, du skal give. Beregneren bygger derfor blandt andet på en række statistiske oplysninger om Vellivs kunder, som er målrettet dig ud fra de oplysninger som du angiver om din alder, din løn, og den branche, du er beskæftiget inden for. Bliver du kunde i Velliv, vil kommunikationen dog altid bygge på dine egne oplysninger.

Hvis du har brug for rådgivning, så kontakt os på 70 33 99 99 eller skriv til os via velliv.dk/kontakt.

Antagelser bag den beregnede fremtidige bonus

Beregningen af din fremtidige bonus er illustrativ, og din faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en forventning om, at Velliv Foreningens repræsentantskab hvert år vil beslutte at udbetale en bonus på 0,20 pct. af opsparingen i Velliv. Beslutningen om (og hvor meget), der skal udbetales i bonus, afhænger dog af Velliv Foreningens samlede økonomi. Læs mere om bonus fra Velliv Foreningen her

Der er antaget en årlig forrentning af pensionsopsparingen på 4 pct. efter omkostninger og pensionsafkastskat. Pensionsalderen er antaget at være 69 år, og i årene frem mod pension anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom og forsikring ved død) og betaling for administration ud fra priser og dækninger, som er gældende for mange af vores kunder. Desuden forudsættes opsparingen at blive udbetalt over 20 år i lige store årlige rater. Antagelserne er fastsat den 1. august 2021 med udgangspunkt i kendte tal.

Beregningen tager afsæt i de oplysninger om alder, månedsløn og opsparing, som du har givet beregneren. Hvis du ikke har indtastet en opsparing større end 0 kr., anvender vi statistiske oplysninger for den gennemsnitlige opsparing blandt Vellivs kunder inden for samme aldersgruppe og branche, som du har angivet.

Hvor stor en andel af lønnen, der indbetales til pension, er fastlagt som den gennemsnitlige indbetalingsprocent for medarbejdere i virksomheder i Vellivs firmakundebestand i den branche, du har valgt. Vi har forudsat, at det aktuelle lønniveau, korrigeret for inflationsforventningerne ifølge Rådet for Afkastforventninger, fortsætter indtil pensionering, og at du går på pension som 69-årig.

Antagelser bag vurderingen af størrelsen af pensionsopsparingen

Beregningen følger beregningen af bonus, og bygger dermed på de samme antagelser, dvs. der er antaget en årlig forrentning af pensionsopsparingen på 4 pct. efter omkostninger og pensionsafkast-skat. I årene frem mod pension som 69-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx forsikring ved nedsat erhvervsevne, forsikring ved kritisk sygdom og forsikring ved død) og betaling for administration ud fra de typiske priser for Vellivs kunder. Desuden forudsættes opsparingen at blive udbetalt over 20 år i lige store årlige rater. Antagelserne er fastsat den 1. august 2021 med udgangspunkt i kendte tal.

Hvor stor en andel af lønnen, der indbetales til pension, er fastlagt som den gennemsnitlige indbetalingsprocent for medarbejdere i virksomheder i Vellivs firmakundebestand i den branche, du har valgt. Vi har forudsat, at det aktuelle lønniveau, korrigeret for inflationsforventningerne ifølge Rådet for Afkastforventninger, fortsætter indtil pensionering, og at du går på pension som 69-årig.

Som tommelfingerregel anbefaler Velliv en pensionsopsparing svarende til ca. 7 årslønninger på pensioneringstidspunktet. Sammen med en opsparing på 2-3 årslønninger i frie midler giver det mulighed for en dækningsgrad på 75 pct., hvilket sikrer en uændret levestandard i seniortilværelsen.
Opsparing svarende til 7 årslønninger +/- 10% antages at svare til vores tommelfingerregel.

Statistiske oplysninger

Som nævnt er en række af vores antagelser og visninger baseret på de oplysninger, vi kan uddrage fra statistikker om medarbejdere i virksomheder inden for forskellige brancher. Disse brancher er fastsat ud fra, at de både er relevante for Vellivs kunder, og at de sikrer et forholdsvis solidt grundlag for en vurdering af de typiske pensionsforhold i brancherne. De anvendte aldersgrænser skal også ses i lyset af et ønske om at sikre et passende grundlag for de statistiske oplysninger.